Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

2017

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017

Od 1. 1. 2017 dojde ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 9.900 na 11.000 Kč a minimální hodinové sazby z 58.70 na 66.00 Kč. Nové sazby minimální mzdy budou platit i pro zdravotně postižené zaměstnance.

Zvýšení nezdanitelné položky pro dárce krve od roku 2017

 • hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce oceňuje částkou 3.000 Kč (zvýšení ze 2.000 Kč),
 • hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20.000 Kč (beze změny),
 • hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20.000 Kč (nové).

Uchazečům o zaměstnání se omezily možnosti přivýdělku

 • Od 29. července 2017 se noví uchazeči o zaměstnání nemohou zaevidovat u úřadu práce, pokud mají současně sjednánu dohodu o provedení práce (důležitá je neexistence pracovněprávního vztahu založeného dohodou pro provedení práce, ne zda je nebo není z této dohody aktuálně pobírána odměna).
 • Stávající uchazeči o zaměstnání, kteří k datu účinnosti novely zákona, tj. k 29. červenci 2017, vykonávali nekolidující zaměstnání v rámci dohody o provedení práce, budou muset tuto dohodu do tří měsíců, tj. nejpozději 28. října 2017, zrušit. Jinak budou z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazeni.
 • Nově to bude umožněno jen na dohodu o pracovní činnosti či v pracovním nebo služebním poměru.
 • Max.hrubá mzda 6 100,-, při vyšší dojde k vyřazení z evidence

Informace k daňovému balíčku 2017/2018

Příjmy ze zaměstnání – § 6- příjmy malého rozsahu do 2 500,-

Novelizoval se odstavec týkající se použití srážkové daně. Vedle dohody o provedení práce bude od roku 2018 tato srážková daň uplatnitelná i u příjmů tzv. malého rozsahu, tedy do 2 500 Kč za kalendářní měsíc, pokud poplatník nepodepíše prohlášení k dani.

Toto bude využitelné především u odměn členů statutárních orgánů, které byly bez ohledu na výši daněny vždy zálohovou daní. Platit to bude až od roku 2018, aby se neměnil způsob výpočtu v průběhu roku.

Příjmy z podnikání – § 7 – limit pro výdajové paušály

Novela se dotýká především snížení limitu pro uplatnění výdajových paušálů. Dosud platila hranice 2 miliony korun, kdy bylo možné využít maximální procentní výdajové paušály. Nově bude tato hranice snížena na 1 milion korun příjmů.

Například u volné živnosti bude možné použít maximální částku 600 000 Kč (tj. 60 % z 1 milionu korun). Procentní výše výdajových limitů z dosažených příjmů zůstávají stejné, pouze se snížil jejich strop. Toto snížení vykompenzuje opětovná možnost uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku. Pro rok 2017 dávají přechodná ustanovení zákona možnost volby.

Buď se použijí výdajové limity platné před účinností tohoto zákona (tedy maximální strop výdajových paušálů do 2 milionů korun příjmů) a nebude možné uplatnit slevy na manželku a dítě, nebo se použijí již nové nižší výdajové limity a bude možné uplatnit slevy výše jmenované.

Při výpočtu výhodnosti musíme nutně zvážit nejen úlevy v daních z příjmů, ale i výpočet zdravotního a sociální pojištění podnikatelů, který je navázán na výši daňového základu z podnikání a další slevy na daních z příjmů ho neovlivní. Pro rok 2018 již možnost volby nebude.

Příjmy z pronájmu – § 9 – limit pro výdajový paušál

I zde dojde ke snížení maximální hranice výdajového paušálu, který je 30 % z dosažených příjmů, maximálně však 300 000 Kč (dosud byla hranice 600 000 Kč).

Odpisy

Upřesnily se podmínky pro uplatnění odpisů u technického zhodnocení majetku, které bylo svěřeno poplatníkovi k užívání (tzv. ekonomickému uživateli, např. podnájemci).

Dále se upravily podmínky pro zvýšení částky k odpisu při pokračování odpisování od původního odpisovatele. Také se zakomponoval nový § 30c určující odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu.

Lhůty pro odpisy nehmotného majetku jsou stanoveny jako minimální (bude tedy možná např. u software místo 36 měsíců použít lhůtu delší, pokud o tom poplatník rozhodne).

Daňové zvýhodnění na dítě – § 35c

Zvyšuje se částka na druhé dítě (z 17 004 Kč na 19 404 Kč ročně) a třetí a další dítě (z 20 604 Kč na 24 204 Kč ročně) a zároveň se určuje, že daňový bonus již nebude možné uplatnit vůči příjmům z kapitálového majetku a příjmů z pronájmu (tedy podle § 8 a § 9).

Změna výše slevy ovlivní výpočet mezd za červenec, protože na druhé, třetí a další dítě již musíme využít nové částky (pro druhé dítě 1 617 Kč, pro třetí a další dítě 2 017 Kč). Změna částky je účinná zpětně od 1. 1. 2017, tzn. že dotčení zaměstnanci budou mít v rámci výpočtu ročního zúčtování daně nárok na vyrovnání slevy za první půlrok.

Ti, kdo si podávají daňové přiznání sami, pak uplatní slevy v rámci celého roku v nové výši.

Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku – § 3zf

Tento paragraf hovoří o tom, že v případě, kdy podá poplatník daňové přiznání a současně s tím podá i žádost o vrácení přeplatku, hledí se na tuto žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Obecně totiž platí, že pokud do 2 měsíců po podání žádosti o vrácení přeplatku nevznikne žádný vratitelný přeplatek, musí být žádost zamítnuta. Proto nebylo možné účinně podat žádost o vrácení přeplatku přímo v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2016 v lednu 2017, kdy lhůta pro podání uplynula 1. 4. 2017.

Daňové přiznání se podat pochopitelně mohlo, ale na vyplněnou žádost se nehledělo, protože do doby 2 měsíců nevznikl žádný vratitelný přeplatek, když daň nebyla ještě vyměřena. Nyní toto možné bude. A bez ohledu na to, jestli se daňové přiznání podá spolu se žádostí o vrácení přeplatku (v řádném termínu), bude se na žádost o vrácení přeplatku hledět, jako by byla podána v poslední den, kdy uplyne řádná lhůta pro podání daňového přiznání. Od té doby pak plyne lhůta 30 dnů pro vrácení přeplatku.


http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf

Paušální výdaje – změny od 2017

Rok 2016

Maximální limity paušálních výdajů z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Rok 2017 – možnost výběru

 • 1. Maximální limity paušálních výdajů z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti
 • 2. Maximální limity paušálních výdajů z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Rok 2018 a následující

Maximální limity z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Účtenka #EET

 1. Fiskální identifikační kód (FIK)
 2. Daňové identifikační číslo podnikatele
 3. Označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 4. Označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 5. Pořadové číslo účtenky
 6. Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 7. Celkovou částku tržby
 8. Údaj, zda je tržba evidována v běžném, nebo zjednodušeném režimu
 9. Daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje

Stravování a prodej potravin: Kdy naskočit do EET

EET – 4 fáze

2. etapa EET od 1.3.2017

Jedná se tedy o tyto činnosti:

 • 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
 • 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 • 45.4 Obchod s motocykly, s díly a příslušenstvím pro motocykly (opravy a údržba motocyklů do 2. etapy EET nepatří)
 • 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
 • 47 Malooobchod, kromě motorových vozidel

Příklad

Provozovatel autoservisu poskytuje z pohledu klasifikace NACE tyto činnosti:

 • servis automobilů NACE 45.2
 • obchod s díly a příslušenstvím pro automobily NACE 45.3.

Tržby ze servisu automobilů podléhají evidenci tržeb až od 1.3.2018, tržby z prodeje dílů a příslušenství podléhají evidenci tržeb již od 1.3.2017 – pokud by však tyto tržby byly tržbami minoritními, nebude finanční správa plnění této povinnosti až do 1.3.2018 vymáhat.

Do 2. etapy evidence tržeb od 1.3.2017 spadá veškerý velko a maloobchod, tj. nákup a prodej zboží bez dalšího zpracování včetně komisního prodeje v bazarech. Třídění, klasifikování a sestavování (montáž) zboží, míchání (mísení) zboží (např. písku), plnění do lahví, balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, označování etiketami, skladování (i mražením nebo chlazením), dodávání a instalace zboží přitom není považováno za další zpracování!!!

Naproti tomu prodej zboží vlastní výroby bude spadat až do další etapy evidence tržeb od 1.3.2018.

Příklad

Pekárna dodává pečivo svým zákazníkům (rozváží zboží vlastními automobily a zákazníci za zboží platí hotově řidičům) a dále prodává pečivo ve vlastních prodejnách a v těchto prodejnách prodává i zboží jiných výrobců. Jak se této pekárny týká evidence tržeb?

Platby vybírané řidiči nejsou platbami z velko/malo obchodu a budou podléhat evidenci tržeb až od 1.3.2018. Platby za cizí výrobky přijímané v jednotlivých prodejnách podléhají evidenci tržeb již od 1.3.2017, ale pokud splní podmínku minoritních plateb (každá provozovna, v daném případě prodejna resp. automobil, se posuzuje samostatně), nemusí tyto platby evidovat až do 1.3.2018. Platby za vlastní pečivo pekárny v jejích prodejnách podléhají evidenci tržeb od 1.3.2018. Pokud by příslušná prodejna evidovala platby za zboží jiných výrobců již od 1.3.2017, může pochopitelně s nimi dobrovolně evidovat i platby za vlastní pečivo.

Platby přes platební brány

Zákon o evidenci tržeb za evidovanou platbu považuje také platbu provedenou:

bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat.

Příklad

 • e-shop 1.3.2017 v 00 hod 10 min potvrdí objednávku zákazníka (podle informace GFŘ z 11/2016 vystavena nejpozději 1.3.2017 v 00 hod 11 min, např. při potvrzení objednávky v 00 hod 10 min a následně může být např. přiložena k odesílanému zboží)
 • zákazník je v nákupním koši e-shopu přesměrován na platební bránu a zákazník zaplatí 1.3.2017 v 00 hod 11 min
 • e-shop je o provedení platby zákazníkem informován 1.3.2017 v 05 hod 10 min
 • e-shop 1.3.2017 v 10 hod 20 min expeduje objednané zboží
 • 2.3.2017 v 15 hod zákazník převezme zboží
 • 5.3.2017 v 08 hod 05 min je kupní cena připsána na účet e-shopu

Cestovní náhrady 2017

Základní náhrady za 1 km jízdy 2016/2017

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 3,80 / 3,90
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,10
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu 4,37 / 4,49
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby 7,60 / 7,80>

Průměrné ceny PHM 2016/2017

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 29,70 / 29,50
 • Benzin 98 oktanů 33,00 /32,50
 • Nafta 29,50 / 28,60

Tuzemské stravné 2016/2017

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 70-83 / 72-86
 • 12-18 hod. 106-127 / 109-132
 • nad 18 hod. 166-198 / 171-205

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 70 / 72
 • 12-18 hod. 106 / 109
 • nad 18 hod. 166 / 171

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018

Od 1. 1. 2018 dojde ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 11.000 Kč na 12.200.Kč a minimální hodinové sazby z 66.00 Kč na 73.20 Kč.

EET - metodika

EET 4) Elektronická evidence tržeb

Kritéria při výběru EET

Podnikatelé většinou neví, které zařízení si pro EET pořídit. Nikde není k dispozici oficiální přehled údajů o technické vhodnosti jednotlivých přístrojů. Generování certifikátu a jeho instalace do onoho zařízení je též velká neznámá, přičemž zodpovědnost je plně na podnikateli, doplnil Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR.

Podle Věroslava Sobotky, manažera pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), by podnikatelé měli brát v potaz při výběru řešení EET především tato základní kritéria:

 1. Obrat (počet účtenek), tržby, počet zákazníků
 2. Počet položek, případně řazení do skupin položek
 3. Provoz (velikost) – malý, střední, velký
 4. Provoz (typ podnikání) – maloobchod/velkoobchod/služby
 5. Nároky na odolnost

Vydáváte jednotky účtenky denně? Vystačíte s tabletem

Nejjednodušším řešením EET je smartphone či tablet a bezdrátová tiskárna. Tento způsob se ovšem hodí jen pro nejmenší podnikatele, kteří mají málo zákazníků a malý obrat. Mezi výhody smartphonů a tabletů pak patří nízké pořizovací náklady a mobilita. Především přenosnost ocení řemeslníci, kteří se do EET zapojí v poslední vlně. Právě oni a také různí občasní prodejci budou smartphony a tablety v rámci EET zřejmě nejčastěji využívat. Řešení přes tablet či telefon má ale samozřejmě řadu omezení. Přístroje totiž nejsou primárně vyrobeny pro tento účel a mají krátkou životnost. Dá se proto říci, že toto řešení se hodí pro podnikatele, kteří tržby inkasují hlavně mimo provozovnu, mají jednotky zákazníků denně a nenabízí širokou škálu produktů či služeb.

Pro velké provozy větší řešení

Také drobní podnikatelé samozřejmě mohou zvolit i různá větší řešení typu PC pokladen či all-in-one kompaktních zařízení. Malým podnikatelům se však takováto zařízení, která jsou oproti nejjednodušším řešením až o řád dražší, zpravidla nevyplatí. Kdo naopak vlastní středně velkou provozovnu (penzion, menší restaurace) se 100 až 1000 prodejními položkami a se stovkami až tisícovkami vydaných účtenek, mohou být pro něj PC pokladny či all-in-one kompaktní zařízení tím pravým ořechovým. Výhodou PC pokladen je, že jde o systém vytvořený dle potřeb provozu, mají nižší cenu díky levnějšímu hardware a disponují možností nasazení různých pokladních softwarů, upřesnil serveru Podnikatel.cz Věroslav Sobotka z AMSP ČR. Kdo má střední provoz a nechce investovat desítky tisíc do PC pokladen, může zvolit all-in-one kompaktní zařízení, jejichž cena začíná okolo 10 tisíc korun. Jde o řešení, které má integrovanou tiskárnu účtenek a například i čtečky karet pro identifikaci zákazníků.

V případě velkých provozoven, kde je 2 a více pokladních míst (hotely, větší restaurace, velkoobchod) a denně se generují tisíce účtenek, pak budou nutností již zmiňované PC pokladny či přímo jednoúčelové pokladny, které jsou přizpůsobeny vždy danému typu provozu a jeho specifickým potřebám. Výhody jsou: vysoká stabilita systému, vysoká životnost hardwaru, možnost stavět systém dle potřeb provozu, pokročilý pokladní software, profesionální funkcionalita, odolnost. Nevýhodou je vyšší cena oproti registračním a PC pokladnám a také nemožnost nahrání jiného pokladního softwaru, upozornil Věroslav Sobotka.

Pozor na vykuky

Jednu z možností, jak tržby evidovat, rovněž tvoří registrační pokladny. U nich se však mějte na pozoru, jelikož řada z nich neumožňuje připojení na internet. Jak upozorňuje AMSP ČR, existují zejména menší dodavatelé, kteří nabízejí řešení pro EET na bázi těchto jednodušších pokladen, které velmi pravděpodobně nakonec nebude pro EET vyhovující.

Jaká data budete muset posílat

Podle zákona o evidenci tržeb musí podnikatelé nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě finančnímu úřadu a zároveň vystavit účtenku. Za uskutečnění evidované tržby se považuje přijetí evidované tržby nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Zákon dále určuje, které údaje o tržbě musí podnikatelé úřadům poslat. Podle § 19 jde o:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Kdo bude moct evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, nebude muset tyto údaje posílat hned, ale bude na to mít 5 dní od uskutečnění evidované tržby.

EET 3) Elektronická evidence tržeb

Změna zákona o daních z příjmů:

 • osvobození ceny z účtenkové loterie od daně z příjmů (viz § 35 zákona o EET) u fyzických / § 4 odst. 1 písm. f) bod 4 (nový bod) ZDP/ i u právnických osob /§ 19 odst. 1 písm. zq) (nové písmeno)/, a
 • zavedení slevy na evidenci tržeb. Sleva bude činit 5.000 Kč (bez ohledu na to, jaké budou skutečné výdaje na zavedení EET),maximálně však 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti (tj. pouze základ daně z podnikání dle § 7 ZDP) a základní slevy na poplatníka. Výše slevy se nebude prokazovat. Slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat. Sleva má jednorázový charakter, to znamená, že půjde uplatnit pouze jednou a pouze v prvním roce, ve kterém poplatníkovi vznikla povinnost evidovat tržby. A to za podmínky, že v daném roce zaeviduje alespoň jednu účtenku.


Změna zákona o daních z příjmů:

 • elektronická forma podání,
 • zavedení snížené sazby 15 % u stravovací služby.

Změna zákona o správních poplatcích:

 • zavádí se poplatek 1.000 Kč za vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby od 1.9.2016

Snížení sazby z 21 % na 15 % u stravovací služby od 1.12.2016

 • Od 1. 12. 2016 dochází ke snížení sazby DPH u stravovací služby z 21 % na 15 %.
 • V základní sazbě 21 % zůstává podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od 5/2016

(§ 35c odst. 1 )

První dítě – 1 117,- / měsíc (13 404,- / rok) -> beze změny

Druhé dítě – 1 417,- / měsíc (17 004,-/ rok) -> zvýšení o 100,- měsíčně z původních 1 317,-

Třetí a každé další dítě – 1 717,- / měsíc (20 604,-/ rok) -> zvýšení o 300,- měsíčně z původních 1 417,-

EET 2) Elektronická evidence tržeb - rozfázování

http://eet.money.cz/koho-se-tyka-elektronicka-evidence-trzeb

http://www.e-trzby.cz/

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39 „ZoET“). Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první vlně od 1. prosince 2016.

Rozfázování:

 1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby
  • NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
  • NACE 56 - Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou
  • konzumována na místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny,       stánky, zmrzlináři, catering…)
 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a
  • NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě
  • NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím  pro motorová vozidla, kromě motocyklů
  • NACE 45.4 - Obchod, opravy a údržba motocyklů,  jejich dílů a příslušenství
  • NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel
  • NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1.,  2. nebo 4. fázi – ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:
  • NACE 49.32 - Taxislužba
  • NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
  • NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
  • NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
  • NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…) o a další
 4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní
  • NACE 13 - Výroba textilií
  • NACE 14 - Výroba oděvů
  • NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
  • NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
  • NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
  • NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
  • NACE 22 - Výroba pryžových a plastových  výrobků
  • NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  • NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
  • NACE 31 - Výroba nábytku
  • NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
  • NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
  • NACE 43 - Specializované stavební činnosti  (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
  • NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní  potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
  • NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb  (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

EET 1) Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb, která představuje pro podnikatele jednu z klíčových novinek poslední doby, je spojena také s daňovými změnami. Konkrétně přinese snížení sazby DPH u stravovacích služeb a přinese i možnost uplatnění jednorázové slevy na dani pro poplatníky.

Zákon o elektronické evidenci tržeb byl tuto středu 16. března schválen Senátem. Spolu s elektronickou evidencí tržeb dojde i ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona. Další změnou je i možnost uplatnění jednorázové slevy na dani pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které jim nastanou v souvislosti s účinností zákona.

Nyní musí změny podepsat ještě prezident republiky a dále bude probíhat sedmiměsíční tzv. „legisvakanční lhůta“, během které bude vybudováno a otestováno technické řešení systému. V této lhůtě bude také spuštěno testovací prostředí a pilotní provoz, kde bude simulován proces transakcí a aktivně oslovováni dodavatelé pokladních systémů. Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dá se předpokládat, že účinnost zákona nabyde do konce tohoto roku.

 • V první vlně budou evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích
 • V druhé (po třech měsících) tržby ze sektoru maloobchod a velkoobchod.
 • Ve třetí fázi, která začne 15 měsíců po spuštění, budou evidovány tržby v ostatních činnostech (tj. např. svobodná povolání, doprava, zemědělství) s výjimkou těch ve 4. fázi.
 • Nakonec ve 4. fázi 18 měsíců po spuštění budou mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti.