Jitka Plánská


účetnictví, daňová evidence


mzdy, poradenství

Archiv

Rok 2018

GDPR

Minimální zálohy OSVČ 2018

 • Zdravotní 2024,00
 • Sociální hlavní činnost 2189,-, vedlejší činnost 876,-
 • Nemocenské 115,-

Cestovní náhrady 2018

Základní náhrady za 1 km jízdy 2017 / 2018

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 3,90 / 4,00
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,10
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu 4,485 / 4,6 (o 15 %)
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby 7,80 / 8,00

Průměrné ceny PHM 2017 / 2018

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 29,50 / 30,50
 • Benzin 98 oktanů 32,50 / 32,80
 • Nafta 28,60 / 29,80

Tuzemské stravné 2017 / 2018

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 72-86 / 78-93
 • 12-18 hod. 109-132 / 119-143
 • nad 18 hod. 171-205 / 186-223

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 72 / 78
 • 12-18 hod. 109 / 119
 • nad 18 hod. 171 / 186

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Zvýšení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě od 1.1.2018

zvyšuje se o 150 Kč měsíčně oproti roku 2017 (z původních 1 117 Kč na 1 267 Kč), tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.

Zvýšení nemocenské dlouhodobě nemocným od 1.1.2018

 • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Na základě přechodných ustanovení se v případě nemoci, která vznikla před 1. lednem 2018 a nárok na nemocenské trvá, stanoví od 1. ledna 2018 nemocenské podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tak od 1. ledna nemocenské automaticky zvýší.

Dlouhodobé ošetřovné zase budou moct využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.

Ústavní soud zrušil třetí a čtvrtou vlnu EET, vláda musí přijít s novou verzí

Z EET zmizí platby kartou a z účtenek DIČ

Z evidence se tak vyjímají platby bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Jinými slovy se EET už nebude týkat plateb kartou, přes platební brány a další podobné způsoby.

Ruší se povinnost uvádět na účtenkách daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě, že jde o fyzickou osobu, obsahuje jeho rodné číslo.

Ústavní soud zrušil plánovaný začátek třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb.

EET začala platit 1. prosince 2016 ( ->>1. etapa EET) pro restaurace a ubytovací zařízení a od 1. března 2017 ( ->>2. etapa EET) je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Třetí etapa EET se měla od března 2018 týkat třeba stánkového prodeje, občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit také vybraní řemeslníci.

Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu ústavních soudců sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dalsi-desitky-tisic-podnikatelu-se-zatim-do-eet-nezapoji-ustavni-soud-odlozil-treti-a-ctvrtou-vlnu-40794?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp

Dar / dědictví z daňového pohledu

Je výhodnější majetek odkázat v pozůstalosti, nebo darovat? V dnešním článku se zaměříme na bezúplatné nabytí majetku, kdy typickými situacemi jsou právě dar a dědictví.

Není zcela možné porovnávat tyto dvě situace jen okem daňovým. Z hlediska lidského nebo právního totiž vycházejí ze zcela jiného východiska – dar je poskytován na základě osobní vůle darujícího, ale dědictví přichází na řadu až po smrti dotyčného vlastníka (byť může být pochopitelně také dotčeno jeho vůlí – ne nadarmo se říká závěti vůle poslední).

Pokud ale někdo v rodině řeší situaci, zda je lepší majetek ještě před koncem svého života převést na příbuzné, nebo nechat vše „spadnout“ do dědictví, může být pro něj pohled daňový také důležitý.

Především je nutné zmínit, že již od roku 2014 není v českém daňovém systému zavedena daň dědická ani daň darovací. Samostatný zákon, který tyto daně vymezoval, byl zrušen a jeho značná část byla převzata do zákona o daních z příjmů. Získání daru či nabytí dědictví nepochybně příjmem je, proto je celkem logické, že se podřadily právě pod tento zákon.

Otázkou zůstává, zda dříve používané osvobození od daně dědické i daně darovací bylo přesunuto i do zákona o daních z příjmů. Můžeme konstatovat, že z větší části ano.

U dědictví je příjem osvobozený bez výjimky, a to u fyzických osob podle § 4a, u právnických osob podle § 19b, odst. 1 zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).

Osvobozené příjmy se do daňového přiznání neuvádí; ovšem upozorňuji na ustanovení § 38v tohoto zákona, který fyzickým osobám, jež obdrží takový osvobozený příjem vyšší než 5 000 000 Kč za kalendářní rok, stanovuje povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech, jinak se vystavují riziku pokuty za neoznámený příjem.

Ta by mohla být stanovena až do výše 15 % neoznámeného příjmu, vlastně by se tedy jednalo o stejnou částku, jakoby příjem osvobozený vůbec nebyl. Lhůta pro podání takového oznámení je shodná se lhůtou pro podání daňového přiznání za zdaňovací období.

Právnické osoby tuto povinnost nemají – ty zpravidla případné dědictví uvádějí ve svém účetnictví jako výnos a následně jej v rámci úprav výsledku hospodaření vylučují ze základu daně (takže svým způsobem toto dědictví v přiznání také uvádějí, byť nemusí detailně, jako je to v oznámení u fyzických osob; ale musí následně každou takovou úpravu prokázat).

Odkázat, nebo darovat?

Pokud by někoho nyní napadlo, že je tedy lepší určitý majetek darovat, než oznamovat dědictví, pak upozorňuji, že pokud jde o darování osvobozené, platí pro jeho oznámení u fyzických osob stejná pravidla, která byla popsána výše.

Ze zákona jde u obou o osvobozený příjem, kde je limitní hranice 5 000 000 Kč pro povinnost podat oznámení o takových příjmech. U darování navíc nastává komplikace v tom, že se většinou u nepeněžního daru mezi příbuznými nevyhotovuje znalecký posudek, což značně ztěžuje posouzení, zda již byl překročen zákonem daný limit pro oznámení o osvobozených příjmech.

Pokud by se hodnota darovaného majetku přibližovala hodnotě povinnosti oznámit osvobozený příjem, vřele bych doporučila tento posudek vyhotovit a podle jeho výsledku buď příjem oznámit, nebo ho mít založený jako důkaz o tom, že oznámení nebylo třeba učinit.

Zatímco při dědictví musíme řešit „jen“ skutečnost, zda případně osvobozený příjem oznámit, u darování je podmínek pro možnost osvobození více. Ne všechny dary mohou být ze zákona od daně z příjmů osvobozeny.Podmínky pro osvobození bezúplatných příjmů (tedy darů) u fyzických osob vymezuje § 10 odst. 3 písm. c) ZDP.

Týká se tedy příjmů „od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů“. Pro výčet příbuzných v linii přímé musíme nalézt oporu přímo v občanském zákoníku; jedná se o rodiče, prarodiče, praprarodiče,… a děti, vnoučata, pravnoučata,…).

Okruh příbuzenských vztahů pro možné osvobození je tedy poměrně široký, ale např. dar manželce synovce by již do kategorie osvobozených příjmů nespadal. Pokud by tedy strýc svému synovci a jeho manželce daroval např. 1 000 000 Kč, synovec by svou část nedanil, ale jeho manželka již ano (v rámci svého daňového přiznání).

U drobných darů i mezi takto vzdálenými příbuznými by bylo možné využít další ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) – konkrétně bod 5, který osvobozuje příjmy „nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč“. Toto ustanovení platí pro jakékoli osoby, tedy např. pokud fyzická osoba přijme dar od právnické osoby.

Mezi fyzickými osobami je ještě jeden okruh příjmů osvobozen, a sice „od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou“. Prokázat skutečnost, že šlo o společně hospodařící domácnost, by bylo pochopitelně plně na obdarovaném.

Pokud dojde k situaci, že dar u fyzických osob nebude osvobozený od daně z příjmů, stane se součástí dílčího základu daně podle § 10 – ostatní příjmy (pokud nejde o dar přijatý v souvislosti s podnikáním). Daň z příjmů činí 15 %, případná solidární daň se u něj nebude aplikovat, ať je jeho výše jakákoli.

Je možné uplatnit základní slevu na dani a i další odčitatelné položky kromě daňového bonusu na vyživované dítě. U právnických osob je dar běžnou součástí základu daně (pokud nejde o nevýdělečné činnosti), daňová sazba tedy činí 19 %.

U dědictví bych ještě ráda zmínila tu skutečnost, že hodnota dědictví podléhá notářskému poplatku, takže určitá míra „zdanění“ se projeví i zde. Pokud by byl někdo tak prozíravý a chtěl by hodnotit situaci čistě matematicky, zda je výhodnější určitý majetek darovat, nebo ponechat do dědictví, měl by brát v potaz i tyto náklady.

Kdyby daroval blízkému příbuznému např. 1 000 000 Kč, nebyl by takový přesun peněz zatížen žádným poplatkem ani daní (dokonce ani povinností oznamovat nabytí tohoto osvobozeného příjmu). Pokud by zmíněný 1 000 000 Kč pozůstalý příbuzný nabyl v rámci dědictví, musel by notáři zaplatit notářský poplatek.

Srážková daň u zaměstnanců od roku 2018

Příjmy ze závislé činnosti (poplatníka, který nepodepsal prohlášení k dani) podléhají srážkové dani, pokud v úhrnné výši („hrubý příjem“) nepřesáhnou částku 2.500 Kč za měsíc.

DPP s příjmem nepřesahující 10.000 Kč za měsíc (při nepodepsaném prohlášení) – použije se srážková daň dle dosavadních pravidel.

Příklad I.

Budou-li poplatníkovi plynout od téhož plátce daně např. příjmy z DPP nepřesahující v úhrnu za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a souběžně příjem z DPČ nepřesahující částku 2 500 Kč za kalendářní měsíc ->> pak v uvedeném případě dojde ke vzniku dvou samostatných základů daně (z příjmů z DPP a z příjmů z DPČ), ze kterých se srazí daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Příklad II.

Bude-li poplatníkovi plynout od téhož plátce daně např. příjem z DPP ve výši 15 000 Kč za kalendářní měsíc a souběžně příjem z DPČ ve výši 2 000 Kč za kalendářní měsíc ->> pak v uvedeném případě dojde ke vzniku základu pro výpočet zálohy na daň a samostatného základu daně (tj. dvou různých základů daně), přičemž příjem z DPP bude zdaněn zálohou na daň podle § 38h zákona a příjem z DPČ daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně.

Identifikovaná osoba - DPH

Identifikovanou osobou (IO) se dle § 6g a § 6l zákona o DPH stává podnikatelský subjekt, který není plátcem DPH, pokud v tuzemsku pořizuje zboží z EU, přijímá služby či zboží s montáží, instalací či sítěmi ze zahraničí nebo poskytuje služby do EU.

V některých případech je tuzemský neplátce DPH povinen podat přiznání k DPH a odvést daň bez nároku na odpočet. V případě poskytnutí služby (např. webové služby) navíc neplátce podává souhrnné hlášení.

Podmínky:

 • pokud celková hodnota pořízeného zboží z EU překročí 326 tis. Kč bez DPH za rok
 • u přijaté služby či dodání zboží ze zahraničí musí být místo plnění v tuzemsku a nezáleží na výši plnění, u poskytnutých služeb rovněž nerozhoduje výše plnění, ale místo plnění musí být v EU.

Povinnosti:

 • do 15 dnů přihlášku k registraci
 • IO povinna podat daňové přiznání či souhrnné hlášení do 25. dnů po skončení měsíce, ve kterém došlo k povinnosti přiznat daň.

Příklady:

 1. Pan XY se zabývá potiskem triček a pořizuje z Německa tiskařské barvy. Za rok 2017 pořídil postupně barvy celkem za 289.000 Kč. Pan XY se nestává identifikovanou osobou a nemá povinnost odvádět DPH, jelikož nepřekročil limit pořízení zboží 326.000 Kč za rok.
 2. Pan XY pořídí z Rakouska od osoby registrované k dani v Rakousku dataprojektor včetně příslušenství za 365.000 Kč. Podnikatel se stává identifikovanou osobou z důvodu pořízení zboží nad 326.000 Kč a má povinnost se registrovat jako osoba identifikovaná a odvést DPH.
 3. Pan XY dováží z Číny trička k potištění v hodnotě přesahující 500.000 Kč ročně. Dovozem zboží ze třetí země (mimo EU) se nestává identifikovanou osobou ani plátcem DPH. DPH z dovozu vybere celní úřad při proclení zboží.
 4. Pan XY si platí reklamu na Googlu za 1250 Kč měsíčně. Reklama slouží k propagaci poskytovaných služeb. Společnost Google je registrovaná k dani v Irsku. Pan XY přijal službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku. Ke dni přijetí služby se stává osobou identifikovanou k dani a má povinnost odvést DPH, a to bez ohledu na částku.
 5. Pan XY na svých webových stránkách umožňuje zveřejňovat reklamu prostřednictvím služby Google AdSense. Za to dostává od společnosti Google platbu za zveřejňování reklamy. Společnost Google má sídlo v Irsku. Jedná se o poskytování reklamní služby osobě povinné k dani v jiném členském státě. Pan XY se stává identifikovanou osobou. Poskytnuté reklamní služby vykáže v přiznání k DPH a v souhrnném hlášení. Povinnost platit DPH mu nevznikla.
 6. Pan XY poskytuje poradenské služby osobě povinné k dani se sídlem v Kanadě. Místo plnění není v EU, ale v třetí zemi, proto se firma XY nestává identifikovanou osobou a přiznání k DPH nepodává.

Otcovská poporodní péče

 • Otec musí být uveden v matrice (knize narození)
 • Nárok doloží rodným listem dítěte
 • O otcovskou dávku nebude moci žádat druh matky dítěte, který není uveden jako otec dítěte, a to ani v situaci, kdy otec není znám.
 • Na otcovskou bude možné nastoupit kdykoli v období šesti týdnů od narození dítěte. Délka jejího poskytování je stanovena na 7 kalendářních dní nepřerušeně.
 • Má náležet jen jednou i v případech vícečetného porodu podle zásady „jeden porod = jedna dávka".
 • Účinnost: 1. února 2018. Dávka se bude týkat i otců, jejichž dítě se narodilo 6 týdnů před účinností zákona, tj. 21. prosince 2017 a později.

Zvýšení nemocenského od 1.1.2018

Výše nemocenského za kalendářní měsíc 2017: výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Výše nemocenského 2018 – změna od druhého měsíce nemoci: Výše nemocenského za kalendářní den činí

 • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. dne trvání pracovní neschopnosti
 • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. dne do 60. dne trvání pracovní neschopnosti,
 • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. dne trvání pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

OČR

Podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec z důvodu

1) ošetřování

 • nemocného dítěte mladšího 10 let,
 • jiného nemocného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřováníjinou osobou,

2) péče o dítě mladší 10 let, protože

 • školské zařízení je uzavřeno z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
 • dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení,
 • osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla a proto nemůže o dítě pečovat.

Nárok na ošetřovné nemají například zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce nebo zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu.

Podpůrčí doba

Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle

 • 9 kalendářních dnů,
 • 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Za osamělého zaměstnance se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Běh podpůrčí doby u ošetřovného se staví po dobu poskytování zdravotních služeb ošetřované osobě u poskytovatele lůžkové péče.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplácí ČSSZ.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Tiskopis má dva propisovací díly.

I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné

 • Tento díl předává ošetřující lékař osobě, která potřebuje ošetřování. Jde-li o nemocné dítě předává tiskopis osobě, která je k ošetření doprovází. Pojištěnec uplatňující nárok na ošetřovné předává tento doklad po doplnění části B svému zaměstnavateli, který jej spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o ošetřovné a potvrzením o trvání potřeby ošetřování nebo s rozhodnutím o ukončení potřeby ošetřování předá příslušné OSSZ.

II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)

 • Ošetřující lékař v tomto díle doplní poslední den potřeby ošetřování (péče) a předá jej osobě, která potřebovala ošetřování (osobě, která ji doprovází). Ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine. Pojištěnec vyplní údaje v části B tohoto dílu rozhodnutí. Tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej po doplnění údajů v části C zašle příslušné OSSZ.

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Tímto tiskopisem zaměstnanec prokazuje trvání potřeby ošetřování člena domácnosti. Lékař jej vystavuje na požádání zaměstnance, zejména v případech, kdy se osoby v ošetřování (péči) o člena domácnosti vystřídaly anebo v případech, kdy jde o dlouhodobě trvající potřebu ošetřování. Trvání potřeby ošetřování se potvrzuje ke dni vystavení tohoto tiskopisu.

Vracení DPH ze zboží prodaného cizincům

 • Pořízené (nakoupené) zboží musí být vyvezeno do 3 kalendářních měsíců bylo zakoupeno a současně nárok na vrácení daně musí být uplatněn u prodávajícího do 6 kalendářních měsíců od konce měsíce, kdy bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Oba tyto okamžiky se posuzují podle data uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na dokladu o prodeji zboží.
 • Prodejní cena nakoupeného zboží u jednoho prodejce v jednom kalendářním dni musí být více jak 2.000 Kč vč. DPH, zboží nesmí mít obchodní charakter a musí být vyvezeno v rámci cestovního styku.
 • Kupující nesmí mít bydliště (resp. místo pobytu) v ČR, ani jinde v Evropském společenství, přičemž místo jeho pobytu ve třetí zemi by mělo být zapsáno v cestovním dokladu (většinou pasu) a dále nesmí kupující uskutečňovat v tuzemsku ekonomickou činnost.
 • Stále zůstává v platnosti povinnost nechat potvrdit výstup zboží z Evropského společenství celním úřadem na dokladu o prodeji.

Změna pravidel od 1. dubna 2013

Od 1. 4. 2013 byla zákonem č. 502/2012 Sb., který novelizoval ZDPH, změněna pravidla v uplatňování nároku na vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí. Touto novelou byla mj.  zrušena povinnost vyplňování, předkládání a potvrzování tiskopisu č. 25 5235 ministerstva financí.

Prodávající má nově povinnost vystavit na vyžádání zahraniční fyzické osoby (kupujícího) doklad o prodeji zboží ve dvou vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT REFUND“ („originál dokladu o prodeji“) a na druhém dokladu údaj „COPY“ (viz § 84 odst. 3 ZDPH platného od 1. 4. 2013). Kromě těchto popisů „VAT REFUND“ a „COPY“ se musí jednat o obsahově i vizuálně totožná vyhotovení dokladu o prodeji zboží.

Doklad o prodeji musí dále obsahovat údaje o kupujícím, jako je jméno a příjmení, místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která zboží vyveze, jakožto další standardní náležitosti daňových dokladů podle ZDPH (např. identifikaci dodavatele / prodávajícího, rozsah a předmět plnění, evidenční číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, sazbu a výši DPH, základ daně, cenu celkem vč. DPH).

Celní úřad potvrdí výstup zboží mimo Evropské společenství na prvním vyhotovení dokladu o prodeji s údajem „VAT REFUND“ a splnění podmínek pro vracení daně. Nepotvrzuje tedy již na formuláři ministerstva financí. Doposud byl celní úřad povinen potvrdit jak doklad o prodeji zboží, tak i předepsaný tiskopis.

ZDPH výslovně neupravuje formu ani vzhled dokladu o prodeji zboží. Nicméně definuje, co musí obsahovat daňové doklady. Pro účely vracení DPH dle § 84 ZDPH může sloužit „jakýkoliv dokument“ obsahující předepsané náležitosti a informace dle ZDPH.

Doklad o prodeji zboží nemusí být nutně totožný s paragonem, účtenkou, pokladním dokladem, zjednodušeným daňovým dokladem či jiným typem daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH.

Jednou z povinných náležitostí dokladu o prodeji zboží je po novele mimo jiné i rozsah a předmět zdanitelného plnění. Rozsah a předmět zdanitelného plnění musí být na dokladu o prodeji uveden natolik konkrétně, aby celní úřad mohl potvrdit výstup zboží z Evropského společenství.

Dodanění závazků

Dlužník je povinen zvýšit základ daně o neuhrazené závazky, které jsou více než 30 měsíců po splatnosti u závazků vzniklých po 1.1.2015.

Pro závazky, které vznikly před tímto datem, bude plati stará lhůta 36 měsíců.

§ 23 odst. 3 písm. a) bod 12 ZDP  -> zvýší se účetní výsledek hospodaření za zdaňovací období kalendářního roku daňovém přiznání zápisem do řádku 30, který blíže rozvede na zvláštní příloze. Protože jde pouze o daňovou úpravu „základu daně“ pro účely daně z příjmů, nebude dlužník o tomto dodanění samostatně účtovat

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou zákona číslo 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350.000 Kč na 270.000 Kč. Bude se vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky. Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit. Novela je součástí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Účinnost se předpokládá od 1. 12. 2014.

Dovoz zboží ze zemí mimo EU

Při dovozu zboží ze třetích zemí jsou důležité hranice pro osvobození cla a DPH. Zboží v úhrnné hodnotě nepřesahující 22 EUR je osvobozeno od cla i DPH, zboží nad 22 EUR do 150 EUR je osvobozeno od cla, ale bude vyměřena DPH a zboží nad 150 EUR je bez osvobození, tzn. bude vyměřeno clo i DPH.

Sleva na manžela/manželku

pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000,- (§ 35ba/1/a ZDP)

Příjmy, které se do příjmu manžela či manželky nezahrnují (úplný výčet):

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče (nejedná se odměny pěstouna),
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Příjmy, které se do příjmů manžela či manželky zahrnují (namátkový výčet, často chybně uplatňovaných):

 • veškeré příjmy "v hrubém" od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu atd.,
 • včetně příjmů od daně osvobozených např. prodej nemovitosti, auta, cenných papírů,
 • všechny druhy důchodů,
 • nemocenská,
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti,
 • ošetřování člena rodiny,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • odměny pěstouna.

Archivace

Z hlediska účetních předpisů stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v § 31 lhůty, po které je nutno uschovávat účetní záznamy.

Z hlediska daňových předpisů je třeba příslušné doklady archivovat po celou dobu, po kterou neskončila lhůta pro vyměření daně. Základní lhůta je stanovena na 3 roky po uplynutí roku, v němž vznikla daňová povinnost.

Tato lhůta se prodlužuje v případě přijetí investiční pobídky formou poskytnutí slevy na dani na celou dobu uplatňování této slevy, dále při uplatňování ztráty minulých let, včetně roku vzniku ztráty, a při nesplnění podmínek pro uznání nákladů u finančního leasingu, kdy začíná lhůta pro doměření daně běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto podmínek. Tato lhůta může skutečně být až 11 let. Ustanovení § 38r ZDP možné lhůty pro vyměření či dodatečné vyměření daně proti § 47 ZSDP prodlužuje. Doplněním odst. 4 do tohoto ustanovení byl pouze potvrzen původní záměr, aby tyto lhůty byly platné pro všechny poplatníky vykazující daňovou ztrátu či pořizující majetek formou finančního leasingu, a nikoliv pouze pro poplatníky čerpající investiční pobídky, jak bylo z původního znění tohoto ustanovení dovozováno. Pokud však poplatník nepatří mezi výše uvedené poplatníky, tedy pokud nedostal investiční pobídku, nevykázal daňovou ztrátu ani nepořídil majetek formou finančního leasingu, tato prodloužená lhůta se ho netýká.

Skartační lhůty


V souladu se zákonem o účetnictví je možné archivovat:

 • v listinné podobě – papírový účetní záznam pořízený rukopisem, psacím strojem, tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo počítačová tisková sestava.
 • v technické podobě – účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem, který umožňuje jeho převedení do čitelné formy, např. archivace na CD.

Po skončení účetního období se archivuje:

 • účetní závěrka, výroční zpráva – 10 let
 • účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy – 5 let
 • účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví – 5 let

Dokumenty z personalistiky se archivují od roku, který následuje po roce, kterého se dokumenty týkají:

 • stejnopisy evidenčních listů – 3 roky
 • mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění – 30 let (u starobního důchodu pouze 10 let)
 • u obchodní společnosti (a obdobně i družstva) seznam společníků, členů statutárního orgánu, dozorčí rady a přehled, kdy tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – 6 let (3 roky po zaplacení dlužného pojistného)

Podnikatelé – plátci daně z přidané hodnoty archivují:

 • daňové doklady – 10 let od konce zdaňovacího období.

Jiné důležité osobní překážky v práci bez náhrady mzdy podle nařízení vlády číslo 590/2006 Sb.

Vyšetření nebo ošetření
 • bylo-li provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za dobu přesahující dobu, za kterou by vyšetření bylo provedeno v nejbližším zdravotnickém zařízení.
 • které bylo možné provést mimo pracovní dobu.
Přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků
 • nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem.
Svatba
 • v případě poskytnutí pracovního volna na 2 dny na vlastní svatbu, za 1 den z těchto 2 dnů náhrada mzdy nepřísluší.
 • 1 den dítěti při svatbě rodičů.
Narození dítěte
 • účast při porodu manželky (družky).
Přestěhování
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny, při přestěhování zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení.
Vyhledání nového zaměstnání
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce 2 měsíců.
Doprovod
 • doprovod rodinných příslušníků, mimo manžela, druha, dítěte, rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela, do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení.
 • doprovod dítěte do školského poradenského zařízení je zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Jiné důležité osobní překážky v práci s náhradou mzdy

Vyšetření nebo ošetření
na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
 • bylo-li provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle předchozího odstavce.
Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce
 • na nezbytně nutnou dobu v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
Znemožnění cesty do zaměstnání
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který používá těžce zdravotně postižený zaměstnanec.
Svatba
 • pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den z těchto dnů.
 • rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte
Narození dítěte
 • na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět.
Úmrtí
 • 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.
Doprovod
 • manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu,
 • zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.
Pohřeb spoluzaměstnance
 • na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu spoluzaměstnance; tyto zaměstnance určí zaměstnavatel nebo zaměstnavatel v dohodě s odborovou organizací.
Přestěhování
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny, jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele.
Vyhledání nového zaměstnání
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Rok 2017

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2017

Od 1. 1. 2017 dojde ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 9.900 na 11.000 Kč a minimální hodinové sazby z 58.70 na 66.00 Kč. Nové sazby minimální mzdy budou platit i pro zdravotně postižené zaměstnance.

Zvýšení nezdanitelné položky pro dárce krve od roku 2017

 • hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce oceňuje částkou 3.000 Kč (zvýšení ze 2.000 Kč),
 • hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20.000 Kč (beze změny),
 • hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20.000 Kč (nové).

Uchazečům o zaměstnání se omezily možnosti přivýdělku

 • Od 29. července 2017 se noví uchazeči o zaměstnání nemohou zaevidovat u úřadu práce, pokud mají současně sjednánu dohodu o provedení práce (důležitá je neexistence pracovněprávního vztahu založeného dohodou pro provedení práce, ne zda je nebo není z této dohody aktuálně pobírána odměna).
 • Stávající uchazeči o zaměstnání, kteří k datu účinnosti novely zákona, tj. k 29. červenci 2017, vykonávali nekolidující zaměstnání v rámci dohody o provedení práce, budou muset tuto dohodu do tří měsíců, tj. nejpozději 28. října 2017, zrušit. Jinak budou z evidence uchazečů o zaměstnání vyřazeni.
 • Nově to bude umožněno jen na dohodu o pracovní činnosti či v pracovním nebo služebním poměru.
 • Max.hrubá mzda 6 100,-, při vyšší dojde k vyřazení z evidence

Informace k daňovému balíčku 2017/2018

Příjmy ze zaměstnání – § 6- příjmy malého rozsahu do 2 500,-

Novelizoval se odstavec týkající se použití srážkové daně. Vedle dohody o provedení práce bude od roku 2018 tato srážková daň uplatnitelná i u příjmů tzv. malého rozsahu, tedy do 2 500 Kč za kalendářní měsíc, pokud poplatník nepodepíše prohlášení k dani.

Toto bude využitelné především u odměn členů statutárních orgánů, které byly bez ohledu na výši daněny vždy zálohovou daní. Platit to bude až od roku 2018, aby se neměnil způsob výpočtu v průběhu roku.

Příjmy z podnikání – § 7 – limit pro výdajové paušály

Novela se dotýká především snížení limitu pro uplatnění výdajových paušálů. Dosud platila hranice 2 miliony korun, kdy bylo možné využít maximální procentní výdajové paušály. Nově bude tato hranice snížena na 1 milion korun příjmů.

Například u volné živnosti bude možné použít maximální částku 600 000 Kč (tj. 60 % z 1 milionu korun). Procentní výše výdajových limitů z dosažených příjmů zůstávají stejné, pouze se snížil jejich strop. Toto snížení vykompenzuje opětovná možnost uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku. Pro rok 2017 dávají přechodná ustanovení zákona možnost volby.

Buď se použijí výdajové limity platné před účinností tohoto zákona (tedy maximální strop výdajových paušálů do 2 milionů korun příjmů) a nebude možné uplatnit slevy na manželku a dítě, nebo se použijí již nové nižší výdajové limity a bude možné uplatnit slevy výše jmenované.

Při výpočtu výhodnosti musíme nutně zvážit nejen úlevy v daních z příjmů, ale i výpočet zdravotního a sociální pojištění podnikatelů, který je navázán na výši daňového základu z podnikání a další slevy na daních z příjmů ho neovlivní. Pro rok 2018 již možnost volby nebude.

Příjmy z pronájmu – § 9 – limit pro výdajový paušál

I zde dojde ke snížení maximální hranice výdajového paušálu, který je 30 % z dosažených příjmů, maximálně však 300 000 Kč (dosud byla hranice 600 000 Kč).

Odpisy

Upřesnily se podmínky pro uplatnění odpisů u technického zhodnocení majetku, které bylo svěřeno poplatníkovi k užívání (tzv. ekonomickému uživateli, např. podnájemci).

Dále se upravily podmínky pro zvýšení částky k odpisu při pokračování odpisování od původního odpisovatele. Také se zakomponoval nový § 30c určující odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu.

Lhůty pro odpisy nehmotného majetku jsou stanoveny jako minimální (bude tedy možná např. u software místo 36 měsíců použít lhůtu delší, pokud o tom poplatník rozhodne).

Daňové zvýhodnění na dítě – § 35c

Zvyšuje se částka na druhé dítě (z 17 004 Kč na 19 404 Kč ročně) a třetí a další dítě (z 20 604 Kč na 24 204 Kč ročně) a zároveň se určuje, že daňový bonus již nebude možné uplatnit vůči příjmům z kapitálového majetku a příjmů z pronájmu (tedy podle § 8 a § 9).

Změna výše slevy ovlivní výpočet mezd za červenec, protože na druhé, třetí a další dítě již musíme využít nové částky (pro druhé dítě 1 617 Kč, pro třetí a další dítě 2 017 Kč). Změna částky je účinná zpětně od 1. 1. 2017, tzn. že dotčení zaměstnanci budou mít v rámci výpočtu ročního zúčtování daně nárok na vyrovnání slevy za první půlrok.

Ti, kdo si podávají daňové přiznání sami, pak uplatní slevy v rámci celého roku v nové výši.

Zvláštní ustanovení o vratitelném přeplatku – § 3zf

Tento paragraf hovoří o tom, že v případě, kdy podá poplatník daňové přiznání a současně s tím podá i žádost o vrácení přeplatku, hledí se na tuto žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Obecně totiž platí, že pokud do 2 měsíců po podání žádosti o vrácení přeplatku nevznikne žádný vratitelný přeplatek, musí být žádost zamítnuta. Proto nebylo možné účinně podat žádost o vrácení přeplatku přímo v daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2016 v lednu 2017, kdy lhůta pro podání uplynula 1. 4. 2017.

Daňové přiznání se podat pochopitelně mohlo, ale na vyplněnou žádost se nehledělo, protože do doby 2 měsíců nevznikl žádný vratitelný přeplatek, když daň nebyla ještě vyměřena. Nyní toto možné bude. A bez ohledu na to, jestli se daňové přiznání podá spolu se žádostí o vrácení přeplatku (v řádném termínu), bude se na žádost o vrácení přeplatku hledět, jako by byla podána v poslední den, kdy uplyne řádná lhůta pro podání daňového přiznání. Od té doby pak plyne lhůta 30 dnů pro vrácení přeplatku.


http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf

Paušální výdaje – změny od 2017

Rok 2016

Maximální limity paušálních výdajů z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Rok 2017 – možnost výběru

 • 1. Maximální limity paušálních výdajů z 2 000 000 Kč + nemůžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti
 • 2. Maximální limity paušálních výdajů z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Rok 2018 a následující

Maximální limity z 1 000 000 Kč + můžeme uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Účtenka #EET

 1. Fiskální identifikační kód (FIK)
 2. Daňové identifikační číslo podnikatele
 3. Označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 4. Označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 5. Pořadové číslo účtenky
 6. Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
 7. Celkovou částku tržby
 8. Údaj, zda je tržba evidována v běžném, nebo zjednodušeném režimu
 9. Daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje

Stravování a prodej potravin: Kdy naskočit do EET

EET – 4 fáze

2. etapa EET od 1.3.2017

Jedná se tedy o tyto činnosti:

 • 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
 • 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
 • 45.4 Obchod s motocykly, s díly a příslušenstvím pro motocykly (opravy a údržba motocyklů do 2. etapy EET nepatří)
 • 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
 • 47 Malooobchod, kromě motorových vozidel

Příklad

Provozovatel autoservisu poskytuje z pohledu klasifikace NACE tyto činnosti:

 • servis automobilů NACE 45.2
 • obchod s díly a příslušenstvím pro automobily NACE 45.3.

Tržby ze servisu automobilů podléhají evidenci tržeb až od 1.3.2018, tržby z prodeje dílů a příslušenství podléhají evidenci tržeb již od 1.3.2017 – pokud by však tyto tržby byly tržbami minoritními, nebude finanční správa plnění této povinnosti až do 1.3.2018 vymáhat.

Do 2. etapy evidence tržeb od 1.3.2017 spadá veškerý velko a maloobchod, tj. nákup a prodej zboží bez dalšího zpracování včetně komisního prodeje v bazarech. Třídění, klasifikování a sestavování (montáž) zboží, míchání (mísení) zboží (např. písku), plnění do lahví, balení, vybalování a přebalování pro rozdělování na menší množství, označování etiketami, skladování (i mražením nebo chlazením), dodávání a instalace zboží přitom není považováno za další zpracování!!!

Naproti tomu prodej zboží vlastní výroby bude spadat až do další etapy evidence tržeb od 1.3.2018.

Příklad

Pekárna dodává pečivo svým zákazníkům (rozváží zboží vlastními automobily a zákazníci za zboží platí hotově řidičům) a dále prodává pečivo ve vlastních prodejnách a v těchto prodejnách prodává i zboží jiných výrobců. Jak se této pekárny týká evidence tržeb?

Platby vybírané řidiči nejsou platbami z velko/malo obchodu a budou podléhat evidenci tržeb až od 1.3.2018. Platby za cizí výrobky přijímané v jednotlivých prodejnách podléhají evidenci tržeb již od 1.3.2017, ale pokud splní podmínku minoritních plateb (každá provozovna, v daném případě prodejna resp. automobil, se posuzuje samostatně), nemusí tyto platby evidovat až do 1.3.2018. Platby za vlastní pečivo pekárny v jejích prodejnách podléhají evidenci tržeb od 1.3.2018. Pokud by příslušná prodejna evidovala platby za zboží jiných výrobců již od 1.3.2017, může pochopitelně s nimi dobrovolně evidovat i platby za vlastní pečivo.

Platby přes platební brány

Zákon o evidenci tržeb za evidovanou platbu považuje také platbu provedenou:

bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat.

Příklad

 • e-shop 1.3.2017 v 00 hod 10 min potvrdí objednávku zákazníka (podle informace GFŘ z 11/2016 vystavena nejpozději 1.3.2017 v 00 hod 11 min, např. při potvrzení objednávky v 00 hod 10 min a následně může být např. přiložena k odesílanému zboží)
 • zákazník je v nákupním koši e-shopu přesměrován na platební bránu a zákazník zaplatí 1.3.2017 v 00 hod 11 min
 • e-shop je o provedení platby zákazníkem informován 1.3.2017 v 05 hod 10 min
 • e-shop 1.3.2017 v 10 hod 20 min expeduje objednané zboží
 • 2.3.2017 v 15 hod zákazník převezme zboží
 • 5.3.2017 v 08 hod 05 min je kupní cena připsána na účet e-shopu

Cestovní náhrady 2017

Základní náhrady za 1 km jízdy 2016/2017

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 3,80 / 3,90
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,10
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu 4,37 / 4,49
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů výši dvojnásobku sazby 7,60 / 7,80>

Průměrné ceny PHM 2016/2017

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 29,70 / 29,50
 • Benzin 98 oktanů 33,00 /32,50
 • Nafta 29,50 / 28,60

Tuzemské stravné 2016/2017

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 70-83 / 72-86
 • 12-18 hod. 106-127 / 109-132
 • nad 18 hod. 166-198 / 171-205

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 70 / 72
 • 12-18 hod. 106 / 109
 • nad 18 hod. 166 / 171

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018

Od 1. 1. 2018 dojde ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 11.000 Kč na 12.200.Kč a minimální hodinové sazby z 66.00 Kč na 73.20 Kč.

EET - metodika

EET 4) Elektronická evidence tržeb

Kritéria při výběru EET

Podnikatelé většinou neví, které zařízení si pro EET pořídit. Nikde není k dispozici oficiální přehled údajů o technické vhodnosti jednotlivých přístrojů. Generování certifikátu a jeho instalace do onoho zařízení je též velká neznámá, přičemž zodpovědnost je plně na podnikateli, doplnil Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR.

Podle Věroslava Sobotky, manažera pro legislativu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), by podnikatelé měli brát v potaz při výběru řešení EET především tato základní kritéria:

 1. Obrat (počet účtenek), tržby, počet zákazníků
 2. Počet položek, případně řazení do skupin položek
 3. Provoz (velikost) – malý, střední, velký
 4. Provoz (typ podnikání) – maloobchod/velkoobchod/služby
 5. Nároky na odolnost

Vydáváte jednotky účtenky denně? Vystačíte s tabletem

Nejjednodušším řešením EET je smartphone či tablet a bezdrátová tiskárna. Tento způsob se ovšem hodí jen pro nejmenší podnikatele, kteří mají málo zákazníků a malý obrat. Mezi výhody smartphonů a tabletů pak patří nízké pořizovací náklady a mobilita. Především přenosnost ocení řemeslníci, kteří se do EET zapojí v poslední vlně. Právě oni a také různí občasní prodejci budou smartphony a tablety v rámci EET zřejmě nejčastěji využívat. Řešení přes tablet či telefon má ale samozřejmě řadu omezení. Přístroje totiž nejsou primárně vyrobeny pro tento účel a mají krátkou životnost. Dá se proto říci, že toto řešení se hodí pro podnikatele, kteří tržby inkasují hlavně mimo provozovnu, mají jednotky zákazníků denně a nenabízí širokou škálu produktů či služeb.

Pro velké provozy větší řešení

Také drobní podnikatelé samozřejmě mohou zvolit i různá větší řešení typu PC pokladen či all-in-one kompaktních zařízení. Malým podnikatelům se však takováto zařízení, která jsou oproti nejjednodušším řešením až o řád dražší, zpravidla nevyplatí. Kdo naopak vlastní středně velkou provozovnu (penzion, menší restaurace) se 100 až 1000 prodejními položkami a se stovkami až tisícovkami vydaných účtenek, mohou být pro něj PC pokladny či all-in-one kompaktní zařízení tím pravým ořechovým. Výhodou PC pokladen je, že jde o systém vytvořený dle potřeb provozu, mají nižší cenu díky levnějšímu hardware a disponují možností nasazení různých pokladních softwarů, upřesnil serveru Podnikatel.cz Věroslav Sobotka z AMSP ČR. Kdo má střední provoz a nechce investovat desítky tisíc do PC pokladen, může zvolit all-in-one kompaktní zařízení, jejichž cena začíná okolo 10 tisíc korun. Jde o řešení, které má integrovanou tiskárnu účtenek a například i čtečky karet pro identifikaci zákazníků.

V případě velkých provozoven, kde je 2 a více pokladních míst (hotely, větší restaurace, velkoobchod) a denně se generují tisíce účtenek, pak budou nutností již zmiňované PC pokladny či přímo jednoúčelové pokladny, které jsou přizpůsobeny vždy danému typu provozu a jeho specifickým potřebám. Výhody jsou: vysoká stabilita systému, vysoká životnost hardwaru, možnost stavět systém dle potřeb provozu, pokročilý pokladní software, profesionální funkcionalita, odolnost. Nevýhodou je vyšší cena oproti registračním a PC pokladnám a také nemožnost nahrání jiného pokladního softwaru, upozornil Věroslav Sobotka.

Pozor na vykuky

Jednu z možností, jak tržby evidovat, rovněž tvoří registrační pokladny. U nich se však mějte na pozoru, jelikož řada z nich neumožňuje připojení na internet. Jak upozorňuje AMSP ČR, existují zejména menší dodavatelé, kteří nabízejí řešení pro EET na bázi těchto jednodušších pokladen, které velmi pravděpodobně nakonec nebude pro EET vyhovující.

Jaká data budete muset posílat

Podle zákona o evidenci tržeb musí podnikatelé nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě finančnímu úřadu a zároveň vystavit účtenku. Za uskutečnění evidované tržby se považuje přijetí evidované tržby nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

Zákon dále určuje, které údaje o tržbě musí podnikatelé úřadům poslat. Podle § 19 jde o:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

Kdo bude moct evidovat tržby ve zjednodušeném režimu, nebude muset tyto údaje posílat hned, ale bude na to mít 5 dní od uskutečnění evidované tržby.

EET 3) Elektronická evidence tržeb

Změna zákona o daních z příjmů:

 • osvobození ceny z účtenkové loterie od daně z příjmů (viz § 35 zákona o EET) u fyzických / § 4 odst. 1 písm. f) bod 4 (nový bod) ZDP/ i u právnických osob /§ 19 odst. 1 písm. zq) (nové písmeno)/, a
 • zavedení slevy na evidenci tržeb. Sleva bude činit 5.000 Kč (bez ohledu na to, jaké budou skutečné výdaje na zavedení EET),maximálně však 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti (tj. pouze základ daně z podnikání dle § 7 ZDP) a základní slevy na poplatníka. Výše slevy se nebude prokazovat. Slevu lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má povinnost evidovat. Sleva má jednorázový charakter, to znamená, že půjde uplatnit pouze jednou a pouze v prvním roce, ve kterém poplatníkovi vznikla povinnost evidovat tržby. A to za podmínky, že v daném roce zaeviduje alespoň jednu účtenku.


Změna zákona o daních z příjmů:

 • elektronická forma podání,
 • zavedení snížené sazby 15 % u stravovací služby.

Změna zákona o správních poplatcích:

 • zavádí se poplatek 1.000 Kč za vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby od 1.9.2016

Snížení sazby z 21 % na 15 % u stravovací služby od 1.12.2016

 • Od 1. 12. 2016 dochází ke snížení sazby DPH u stravovací služby z 21 % na 15 %.
 • V základní sazbě 21 % zůstává podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti od 5/2016

(§ 35c odst. 1 )

První dítě – 1 117,- / měsíc (13 404,- / rok) -> beze změny

Druhé dítě – 1 417,- / měsíc (17 004,-/ rok) -> zvýšení o 100,- měsíčně z původních 1 317,-

Třetí a každé další dítě – 1 717,- / měsíc (20 604,-/ rok) -> zvýšení o 300,- měsíčně z původních 1 417,-

EET 2) Elektronická evidence tržeb - rozfázování

http://eet.money.cz/koho-se-tyka-elektronicka-evidence-trzeb

http://www.e-trzby.cz/

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39 „ZoET“). Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první vlně od 1. prosince 2016.

Rozfázování:

 1. fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby
  • NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
  • NACE 56 - Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou
  • konzumována na místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny,       stánky, zmrzlináři, catering…)
 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a
  • NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě
  • NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím  pro motorová vozidla, kromě motocyklů
  • NACE 45.4 - Obchod, opravy a údržba motocyklů,  jejich dílů a příslušenství
  • NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel
  • NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1.,  2. nebo 4. fázi – ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:
  • NACE 49.32 - Taxislužba
  • NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
  • NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
  • NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
  • NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…) o a další
 4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní
  • NACE 13 - Výroba textilií
  • NACE 14 - Výroba oděvů
  • NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
  • NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
  • NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
  • NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
  • NACE 22 - Výroba pryžových a plastových  výrobků
  • NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  • NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
  • NACE 31 - Výroba nábytku
  • NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
  • NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
  • NACE 43 - Specializované stavební činnosti  (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
  • NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní  potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
  • NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb  (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)

EET 1) Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb, která představuje pro podnikatele jednu z klíčových novinek poslední doby, je spojena také s daňovými změnami. Konkrétně přinese snížení sazby DPH u stravovacích služeb a přinese i možnost uplatnění jednorázové slevy na dani pro poplatníky.

Zákon o elektronické evidenci tržeb byl tuto středu 16. března schválen Senátem. Spolu s elektronickou evidencí tržeb dojde i ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona. Další změnou je i možnost uplatnění jednorázové slevy na dani pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které jim nastanou v souvislosti s účinností zákona.

Nyní musí změny podepsat ještě prezident republiky a dále bude probíhat sedmiměsíční tzv. „legisvakanční lhůta“, během které bude vybudováno a otestováno technické řešení systému. V této lhůtě bude také spuštěno testovací prostředí a pilotní provoz, kde bude simulován proces transakcí a aktivně oslovováni dodavatelé pokladních systémů. Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. dá se předpokládat, že účinnost zákona nabyde do konce tohoto roku.

 • V první vlně budou evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích
 • V druhé (po třech měsících) tržby ze sektoru maloobchod a velkoobchod.
 • Ve třetí fázi, která začne 15 měsíců po spuštění, budou evidovány tržby v ostatních činnostech (tj. např. svobodná povolání, doprava, zemědělství) s výjimkou těch ve 4. fázi.
 • Nakonec ve 4. fázi 18 měsíců po spuštění budou mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Rok 2016

Kontrolní hlášení od 1.1.2016

od 1.1.2016 přibyde všem plátcům DPH povinnost podávat vedle daňového přiznání k DPH i nové „Kontrolní hlášení“.

V podstatě bude docházet ke vzájemnému zveřejňování („bonzování“) dokladů ze strany dodavatele i odběratele.

Bude velmi nezbytné kontrolovat na přijatých dokladech od Vašich odběratelů Vaše DIČ.V případě změny číslování dokladu by se muselo podat nové kontrolní hlášení.

Při neúplném dokladu nad 10 000,00 nelze uplatnit DPH!!!

 • Splátkový a platební kalendář

U splátkového nebo platebního kalendáře se každé dílčí zdanitelné plnění/související úplata bude vykazovat samostatně do kontrolního hlášení za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění/data přijetí úplaty. Jde o výjimku, kdy dojde k opakování evidenčního čísla dokladu.

 • Od výpisu z evidence ke kontrolnímu

V kontrolním hlášení musí být DUZP v režimu přenesení daňové povinnosti vyšší než 31. 12. 2015. DUZP nižším než 1. 1. 2016 je nutné podat pomocí původních Výpisů z evidence dle § 92a (Daňový portál FS ČR/Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu/formulář „Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH“).

 • Hodnota plnění na faktuře

Pro určení, zda poskytnuté plnění uvádět do A.4. nebo A.5., je rozhodující celá částka faktury, i kdyby šlo vedle zdanitelných plnění též o osvobozená plnění nebo plnění mimo předmět daně.

 • Výzvy od FÚ

budou doručovány v případě nesrovnalostí v kontrolním hlášení při kontrole shody dodavatel – odběratel. Na tyto výzvy je nutné reagovat po přijetí v termínu POUZE do 5 !!! kalendářních dní, tj. a svátků. (Je to šibeniční termín a zatím je pouze v jednání úprava těchto lhůt).

 • Sankce při nepodání kontrolního hlášení

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši:

 • a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
 • b) 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
 • c) 30 000 Kč, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 • d) 50 000 Kč, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

Odkaz na stránky MF kde lze ověřit platnost registrací k DPH dodavatelů i odběratelů: http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=1

Kontrolni_Hlaseni_letak_2015.pdf

Odkaz na stránky Finanční správy na časté dotazy a odpovědi ke KH

Minimální zálohy OSVČ 2017

 • Zdravotní 1906,00
 • Sociální hlavní činnost 2061,-, vedlejší činnost 825,-
 • Nemocenské 115,-

Cestovní náhrady 2016

Základní náhrady 2015/2016

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 3,70 / 3,80
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,00
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu za 1 km jízdy
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 3,80 Kč (nejméně tedy 7,60 Kč).

Průměrné ceny PHM 2015/2016

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 35,90 / 29,70
 • Benzin 98 oktanů 38,30 / 33,00
 • Nafta 36,10 / 29,50

Tuzemské stravné 2015/2016

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 69-82 / 70-83
 • 12-18 hod. 104-125 / 106-127
 • nad 18 hod. 163-195 / 166-198

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 69 / 70
 • 12-18 hod. 104 / 106
 • nad 18 hod. 163-195 / 166-198

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem.

Pokyn GFŘ D-22 k dani z příjmu

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2016

Od 1. 1. 2016 dojde ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 9.200 na 9.900 Kč a minimální hodinové sazby z 55.00 na 58.70 Kč. Minimální mzda se zvýší také pro zdravotně postižené zaměstnance z 8.000 na 9.300 Kč.

Kontrolní hlášení DPH od roku 2016

Všichni plátci DPH registrovaní v tuzemsku musí od ledna 2016 podávat kromě daňového přiznání k DPH také kontrolní hlášení.

V kontrolním hlášení se budou uvádět údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů, a to i ze zjednodušených a dalších dokladů (kromě ZD a DPH navíc DIČ dodavatele či odběratele a datum zdanitelného plnění, a to jednotlivě pro každé zdanitelné plnění zvlášť).

Kdy a jak musíme kontrolní hlášení podat

vždy, když pro něj existuje náplň. Do kontrolního hlášení se promítnou všechny transakce, které dáváme souhrnně do přiznání k DPH, ale jen ty, které mají zdanitelné plnění v Česku. A neuvádíme plnění osvobozená.

Kontrolní hlášení podáme pouze elektronicky.

Lhůty pro podání kontrolního hlášení

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH.

Kontrolní hlášení může být řádné nebo opravné (nahrazuje-li řádné kontrolní hlášení a je podáno ve lhůtě pro podání řádného kontrolního hlášení), popřípadě následné, které se podává v případech opravy původně uvedených údajů po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.

Opravné a následné kontrolní hlášení

Před uplynutím lhůty k podání kontrolního hlášení budeme moci nahradit již podané kontrolní hlášení opravným kontrolním hlášením, k předchozímu kontrolnímu hlášení se nebude přihlížet.

Sankce

Pokud nepodáme kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, zaplatíme pokutu ve výši

 • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podáme, aniž bychom k tomu byli vyzváni
 • 10000 Kč, pokud jej podáme v náhradní lhůtě poté, co nás k tomu správcem daně vyzve
 • 30000 Kč, pokud jej nepodáme na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
 • 50000 Kč, pokud jej nepodáme ani v náhradní lhůtě

Rok 2015

Změny v životním pojištění

Omezení zneužívání daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění (§ 6/9/p/3, § 15/6)

Od roku 2015 bude omezena možnost daňové podpory zaplaceného pojistného u takových typů soukromého životního pojištění, u kterých slouží část pojistného i k investování jménem a na účet pojistníka. Důvodem je zneužívání pro nežádoucí daňovou optimalizaci.

Neplacené volno a zdravotní pojištění

Od roku 2015 neplacené volno již nezvyšuje odvod zdravotního pojištění, při dodržení minimálního vyměřovacího základu.

DPP půjde ukončit do 15 dnů

Nově bude § 77 odst. 4 zákoníku od 1. 10. 2015 říkat:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

 • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
 • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
 • okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Pokud tedy s pracovníkem nesjednáte v dohodě možnost jejího ukončení, můžete nově dohodu jednostranně vypovědět bez udání důvodů, a to s patnáctidenní výpovědní dobou.

Identifikovaná osoba v roce 2015

Od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH ke stávajícím důvodům povinné registrace identifikované osoby navíc možnost dobrovolné registrace.

Identifikovanou osobou se stává osoba povinná k dani, která není plátce DPH, za podmínek stanovených zákonem o DPH“). Osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti. Zjednodušeně řečeno je osobou povinnou k dani každý podnikatel.

Identifikovaná osoba nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Ten může uplatnit pouze plátce.

Identifikovaná osoba má měsíční zdaňovací období a přiznání podává pouze za měsíc, ve kterém jí vznikla povinnost přiznat daň. Přiznání podává identifikovaná osoba stejně jako plátce do 25. dne následujícího měsíce. Ve stejné lhůtě je splatná i daň.

Povinná registrace identifikované osoby

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou povinně ze zákona v následujících případech.

 • Pořízení zboží z EU nad limit – § 6g ZDPH

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou, pokud v předchozím kalendářním roce pořídila zboží z EU v hodnotě přesahující 326 000 Kč.

Při sestavování přiznání se pořízení zboží z EU promítne na ř. 3 (základní sazby) nebo 4 (snížená sazba) přiznání k DPH.

 • Přijetí služby z EU – § 6h ZDPH

Při přijetí služby z EU nebo ze třetí země nezáleží na rozdíl od pořízení zboží z EU na částce. Pokud je místo plnění v tuzemsku, stává se příjemce služby osobou identifikovanou k dani, a to ke dni přijetí služby.

Při sestavování přiznání se pak pořízení služby z EU promítne na ř. 5 (základní sazby) nebo 6 (snížená sazba) přiznání k DPH.

 • Přijetí služby z třetí země (mimo EU) – § 6h ZDPH

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ke dni přijetí služby ze třetí země(mimo EU).
 Při sestavování přiznání se pak promítnutí služby z třetí země na řádek 12 (základní sazba) nebo 13 (snížená sazba) daňového přiznání.

 • Poskytnutí služby do EU – § 6i ZDPH

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ode dne poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 ZDPH.

V tomto případě neplatí identifikovaná osoba DPH, protože povinnost platit daň přenese na příjemce služby v jiném členském státě.

Souhrnné hlášení se podává vždy elektronicky do 25. dne následujícího měsíce po měsíci poskytnutí služby.

Dobrovolná registrace identifikované osoby

Od 1. 1. 2015 zavádí novela zákona o DPH ke stávajícím důvodům povinné registrace identifikované osoby navíc možnost dobrovolné registrace identifikované osoby.

Osoba povinná k dani se stává identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována. A to v následujících případech.

 • Bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa – § 6j ZDPH

Od 1. 1. 2015 dochází ke změně místa plnění u poskytování elektronických služeb koncovým zákazníkům. Místo plnění bude v místě příjemce služby.

Pro zjednodušení výběru daní se zavádí v rámci EU zvláštní režim jednoho správního místa nebo také Mini One Stop Shop.

 • Pořizuje zboží z jiného státu EU do limitu – § 6k ZDPH

Osoba povinná k dani, která pořizuje zboží z jiného státu EU do limitu 326 000 Kč ročně, se může rozhodnout, že se stane dobrovolně identifikovanou osobou. Po překročení limitu se stává identifikovanou osobou povinně podle § 6g ZDPH.

 • Bude pořizovat služby z EU nebo třetí země – § 6l ZDPH

Plánuje-li osoba povinná k dani pořizovat služby z EU nebo třetí země, při jejichž pořízení by se stala identifikovanou osobou podle § 6h, může se dobrovolně registrovat jako identifikovaná osoba ještě před pořízením služby.


Příklad

Česká osoba povinná k dani (není plátce ani identifikovaná osoba) si objedná reklamní služby od slovenského plátce DPH. Slovenský plátce požaduje platné DIČ, aby mohl vykázat poskytnutí služby do souhrnného hlášení. Proto se česká osoba povinná k dani dobrovolně registruje jako identifikovaná osoba ještě před přijetím služby a sdělí slovenskému poskytovateli služby své DIČ.

Pokud by česká osoba toto neudělala, stala by se identifikovanou osobou ze zákona v okamžiku přijetí služby.

Daňové zvýhodnění na děti a sleva za umístění dítěte od 1. 1. 2015

Daňové zvýhodnění na děti

 • 1. dítě: 13 404 Kč/rok; 1 117 Kč/měsíc
 • 2. dítě: 15 804 Kč/rok; 1 317 Kč/měsíc
 • 3. dítě: 17 004 Kč/rok; 1 417 Kč/měsíc

Podmínky pro uplatnění nároku zůstávají prakticky stejné. Základním pravidlem je, že dítě musí žít ve společně hospodařící domácnosti, dále musí mít poplatník minimální příjem ve výši šestinásobku minimální mzdy za rok (v roce 2015 tedy částku 6 x 9.200 = 55.200 Kč).

Daňový nerezident ČR může uplatnit daňové zvýhodnění, pokud je rezidentem členského státu EU nebo státu v EHP a pokud úhrn příjmů z ČR tvoří minimálně 90 % všech jeho příjmů.

I nadále nemohou daňové zvýhodnění využít podnikatelé nebo pronajímatelé, pokud uplatní výdajové paušály a takovýto základ daně je vyšší než 50 % celkového základu.

Sleva za umístění dítěte

Tuto slevu je možné využít již zpětně za rok 2014, a to „ve výši vynaložených nákladů na umístění dítěte v zařízení péče o dítě předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona“, jak praví zákon o daních z příjmů (viz § 35bb).

Jedná se o částku tzv. školkovného, tedy částku bez stravného. Maximální sleva za kalendářní rok je omezena výší minimální mzdy k 1. dni zdaňovacího období. Pro rok 2014 je to částka 8.500 Kč,pro rok 2015 to bude částka 9.200 Kč.

Podmínkou pro uplatnění je předložení potvrzení školky o výši vynaložených nákladů s uvedením dítěte, na které se toto školkovné hradilo (není předepsána přesná forma tohoto potvrzení, jen musí obsahovat požadované údaje).

Na rozdíl od daňového zvýhodnění na dítě, kterému se někdy nesprávně říká sleva na dítě, je možné tuto slevu využít jen do výše vypočtené daně, a ne formou daňového bonusu jako vratku daně.

Sleva za umístění dítěte má své opodstatnění až při ročním zúčtování daně nebo při zpracování daňového přiznání, nikoli při měsíčním zpracování mezd.

Oba druhy úlev (zvýhodnění na dítě a sleva „za školku“) pro rodiče mohou využít nejen zaměstnanci v rámci ročního zúčtování daně, ale lze je využít také v daňovém přiznání (u podnikatelů využívajících výdajové paušály není možné uplatnit daňové zvýhodnění, slevu za školku již ano).

Nemusí být ani dodržen postup, že slevu za školku uplatňuje ten rodič, který uplatňuje daňové zvýhodnění. Existuje tedy bezpočet kombinací, jak tyto úlevy uplatnit, jen je důležité vyplnit správné formuláře a získat všechna potvrzení.

Stavebnictví 2015

Nová úprava u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení a na stavbách pro sociální bydlení

S účinností od 1. 1. 2015 je zavedena nová úprava první snížené sazby DPH u stavebních a montážních prací na dokončených stavbách pro bydlení a na stavbách pro sociální bydlení (vč. jejich výstavby).

Problematika „příslušenství“ je novelou řešena na základě definice pozemku, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, a nová je i definice obytného prostoru. Nově je také definován obytný prostor pro sociální bydlení.

Sazby daně u bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení zůstávají bez věcných změn, nicméně nově se do podlahové plochy bytu (obytného prostoru) započítává podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami. Dále se dle nové právní úpravy podlahová plocha místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě, jako tento obytný prostor (podlahová plocha sklepa a komory), nezahrne do výpočtu podlahové plochy obytného prostoru tj. do 120 m2.

Minimální zálohy OSVČ 2015

 • Zdravotní 1797,-
 • Sociální hlavní činnost 1943,-, vedlejší činnost 778,-
 • Nemocenské 115,-

Cestovní náhrady 2015

Základní náhrady 2014/2015

(§ 157/4 ZP)

 • Za 1 km jízdy 3,70 / 3,70
 • Jednostopých vozidel a tříkolek 1,00
 • Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %.
 • Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby 3,70 Kč (nejméně tedy 7,40 Kč).

Průměrné ceny PHM 2014/2015

(§ 158/3 ZP)

 • Benzin 95 oktanů 35,70 / 35,90
 • Benzin 98 oktanů 37,90 / 38,30
 • Nafta 36,00 / 36,10

Tuzemské stravné 2014/2015

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 67-80/ 69-82
 • 12-18 hod. 102-123 / 104-125
 • nad 18 hod. 160-191 / 163-195

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)

 • 5 – 12 hod. 67 / 69
 • 12-18 hod. 102 / 104
 • nad 18 hod. 160 / 163

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Další změny v zákoně o DPH od 1.1.2015

Limit obratu pro povinné plátcovství k DPH zůstane zachován -> 1 mil. Kč

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2015 uplatní také:

 • u emisních povolenek
 • u vybraného zboží, pokud celková částka základu daně překročí 100 000 Kč za zdanitelné plnění, překročí 100 tis. Kč, od 1.4.2015 s výjimkou cukrové řepy, kde se uplatní až od 1.9.2015.
 • Vybraným zbožím je:
 • kukuřice a technické plodiny, včetně olejnatých semen (např. u máku, řepky olejky) a cukrové řepy,
 • kovy, včetně drahých kovů, s výjimkou těch, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 ZDPH a na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH (např. ocelové ingoty a další hutnický materiál jako např. profily, trubky apod)
 • mobilní telefony,
 • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky,
 • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (notebooky, tablety apod.),
 • videoherní konzole.

Změny pro poskytovatele elektronických služeb 2015

Místem plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani vždy místo usazení příjemce (místo bydliště apod.), a to bez ohledu na osobu poskytovatele. Proti stavu účinného do 31.12.2014 tedy dochází k rozšíření pravidla zdanění uvedených služeb v členském státě usazení i na případy, kdy službu poskytuje osoba povinná k dani usazená v členském státě – v těchto případech se do 31.12.2014 uplatňuje obecné pravidlo (§ 9 odst. 2 ZDPH) a služba je zdaňována ve státě usazení poskytovatele služby.

Aby se např. poskytovatel elektronických služeb sídlící v ČR nemusel z důvodu poskytování těchto služeb osobám nepovinným k dani usazeným v např. v Německu, Polsku a Maďarsku registrovat k dani v jednotlivých členských státech, rozšiřuje se od 1.1.2015 uvedený zvláštní režim i na poskytovatele usazené v EU. Plátce po registraci k tomuto zvláštnímu režimu bude příslušné služby přiznávat přes elektronický portál provozovaný českou daňovou správou, avšak napojený na daňové správy ostatních členských států a přizná zde německou, polskou a maďarskou DPH.

Odloženo bylo:

 • nová pravidla pro zdanění převodu pozemků a staveb dle nového znění § 56 na 1.1.2016
 • dle slovenského vzoru novela zavádí od 1.1.2016 kontrolní hlášení (praděpodobně vykazování každého jednotlivého uskutečněného a přijatého zdanitelného plnění).
 • čtvrtletní plátci budou moci podávat kontrolní hlášení (to novela zavádí od 1.1.2016) podávat čtvrtletně.
 • novela opět mění pravidla pro uplatnění DPH u převodu a pronájmu nemovitých věcí (§ 56 a 56a) - v případě přijetí pozměňovacího návrhu Senátu by se tato nová pravidla uplatnila až od 1.1.2016.

Limity na výdaje % 2015

 • 80 % - 1 600 tis. Kč
 • 60 % - 1 200 tis. Kč
 • 40 % - 800 tis. Kč
 • 30 % - 600 tis. Kč

Stanovená nejvyšší hranice vždy odpovídá příslušnému procentu z příjmů ve výši dvou milionů korun.

Minimální mzda od 1. 1. 2015

(Nařízením vlády č. 204/2014 Sb.)

 • 55,00 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 9 200 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Minimální mzda při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu, činí:

 • 48,10 Kč/hod odpracovanou zaměstnancem nebo
 • 8000 Kč/měsíc pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou při týdenní pracovní době 40 hodin

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Charakteristiky tarifních stupňů a příklady prací

Zahraniční stravné 2015

ZeměMěnaStravné 2014Stravné 2015
Čína euro 40 40
Francie euro 45 45
Itálie euro 45 45
Maďarsko euro 35 35
Německo euro 45 45
Polsko euro 35 35
Rakousko euro 45 45
Rusko euro 45 45
Slovensko euro 35 35
Španělsko euro 40 40
USA amer. dolar 50 50
Velká Británie angl. libra 40 40

Sazba 10 % DPH od 2015

„Sazbová“ novela zavádí druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %, která se použije na nezbytně nutnou dětskou výživu, léky, veterinární léčiva a knihy.

počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti

Vše je definováno odkazem na nařízení (EU) č. 609/2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. To však příliš mnoho odpovědí nedává.

„Počáteční kojeneckou výživou“ se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence (dítě do dvanácti měsíců věku) během prvních měsíců života a které odpovídají samy o sobě výživovým požadavkům těchto kojenců až do doby zavedení vhodných příkrmů.

„Pokračovací kojeneckou výživou“ se rozumí potraviny, které jsou určeny pro kojence po zavedení vhodných příkrmů a které vytvářejí základní tekutý podíl postupně se rozšiřující smíšené stravy těchto kojenců.

„Potravinami pro malé děti (dítě od jednoho roku do tří let věku)“ se rozumí potraviny, které jsou určeny ke splnění zvláštních požadavků zdravých kojenců při odstavování a zdravých malých dětí jako doplněk jejich stravy a/nebo k jejich postupnému přizpůsobování na běžnou stravu, kromě obilných příkrmů a mléčných nápojů a podobných výrobků určených malým dětem.

 • prostředky pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely
 • tištěné knihy, pokud reklama nepřesahuje 50 % plochy

Zároveň byl schválen pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 291, kterým se do druhé snížené sazby daně 10 % přidávají též mlýnské výrobky z obilovin, brambor, ze sušených luštěnin, sága, kořenů nebo hlíz, dále pak slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků, upravené mlýnské výrobky a připravené směsi k přípravě potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Rok 2014

Sleva pro důchodce za rok 2013 zpětně přiznána

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I.ÚS 2340/2013 dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Fyzické osoby dotčené touto skutečností, u kterých sleva na dani doposud nebyla zohledněna, mohou svůj nárok uplatnit podáním řádného (dodatečného) daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013.

Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce

Cestovní náhrady 2014

Základní náhrady 2013/2014

(§ 157/4 ZP)
 • Za 1 km jízdy 3,60 / 3,70

Průměrné ceny PHM 2013/2014

(§ 158/3 ZP)
 • Benzin 95 oktanů 36,10 / 35,70
 • Benzin 98 oktanů 38,60 / 37,90
 • Nafta 36,50 / 36,00

Tuzemské stravné 2013/2014

Státní a příspěvková sféra

(§ 176/1 ZP)
 • 2013 / 2014
 • 5 – 12 hod. 66-79 / 67-80
 • 12-18 hod. 100-121 / 102-123
 • nad 18 hod. 157-188 / 160-191

Podnikatelská sféra

(§ 163/1 ZP)
 • 2013/ 2014
 • 5 – 12 hod. 66 / 67
 • 12-18 hod. 100 / 102
 • nad 18 hod. 157 / 160

Minimální zálohy OSVČ 2014

 • Zdravotní 1752,-
 • Sociální hlavní činnost 1894,-; vedlejší činnost 758,-
 • Nemocenské 115,-

Podmínka, která určovala, že OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění, nemůže být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, přestože trvaly důvody pro vedlejší činnost, je od 1. 1. 2014 zrušena.

Zdanění DPP bez prohlášení 2014

Srážková daň u mezd u zaměstnanců s NEPODEPSANÝM PROHLÁŠENÍM:

2013 / 2014

Příjem do 5000 za měsíc / Příjem do 10000 za měsíc POUZE PŘÍJEM Z DPP !!!

Potvrzení o příjmech pro poplatníky se srážkovou daní od 1.1.2014(srážková daň se vztahuje POUZE na příjmy z dohody o provedení práce, při nepodepsaném prohlášení k dani a měsíčním příjmu maximálně 10.000 Kč)

Zahrne-li poplatník příjmy z DPP do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň.

POZEMKY A DPH OD 2014

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_par_56_od_roku_2014.pdf

Schválená novela zákona o DPH rozšiřuje rozsah případů, kdy pozemky nebudou od roku 2014 od DPH při převodu osvobozeny. Skok může nastat u staveb pro bydlení, a to až na 21 %.

Příklad 1:

Je převáděn pozemek, na který je vydáno stavební povolení na nemovitou stavbu. Na pozemku byla postavena několik měsíců před převodem stavební buňka, která je spojena se zemí napojením na vodu a kanalizaci.

V roce 2013 půjde o převod pozemku osvobozený od DPH. Stavebním zdanitelným pozemkem tento pozemek být nemůže, protože je zastavěn stavbou.

V roce 2014 půjde o převod pozemku zdanitelný DPH, neboť není splněno kritérium převodu nezastavěného pozemku bez stavebního povolení a od započetí užívání stavby na pozemku neuplynulo více než 5 let.

Příklad 2:

Je převáděn pozemek, na kterém je nemovitá stavba užívaná a od kolaudace 2 roky.

V roce 2013 půjde o převod pozemku osvobozený od DPH. Pozemek je zastavěn stavbou, nemůže proto být pozemkem stavebním.

V roce 2014 půjde o převod pozemku zdanitelný DPH, neboť není splněno kritérium převodu nezastavěného pozemku bez stavebního povolení a od započetí užívání stavby na pozemku neuplynulo více než 5 let. Sazba daně bude základní.

Příklad 3:

Je převáděn pozemek, na kterém je nemovitá stavba pro sociální bydlení užívaná a od kolaudace uplynuly 2 roky. Stavba je vlastněná jinou osobou než pozemek, v lednu 2014 je zřízeno právo stavby a je zapsáno do katastru nemovitých věcí.

V roce 2013 půjde o převod pozemku osvobozený od DPH. Pozemek je zastavěn stavbou, nemůže proto být pozemkem stavebním.

V roce 2014 půjde o převod pozemku zdanitelný DPH, neboť není splněno kritérium převodu nezastavěného pozemku bez stavebního povolení a od započetí užívání stavby na pozemku neuplynulo více než 5 let. Je otázkou, zda bude možné na převod pozemku aplikovat sníženou sazbu

(2) Zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí od 1.1.2014

 1. hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů,
 2. právo stavby,
 3. živé zvíře,
 4. lidské tělo a část lidského těla,
 5. plyn, elektřina, teplo a chlad.

Prodejci tvrdého alkoholu musí mít od 17.10.2013 koncesi

Novela živnosten. Zákona – příloha č. 3, účinnost od 17.10.2013

 • Novela se týká kromě prodejců lihovin v obchodě také podnikatelů, kteří tvrdý alkohol prodávají v restauracích, cukrárnách, dopravních prostředcích…
 • Podnikatelé podají na ŽÚ žádost o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovinů“, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy nejdéle do 16. dubna 2014.
 • Koncesi vystaví ŽÚ zdarma. Po půl roce (od 17.4.2014), pokud podnikatel o tuto koncesi nepožádá, mu bude pozastavena činnost a bude si muset udělat novou živnost za poplatek.

Náhradu mzdy bude zaměstnavatel od ledna vyplácet opět jen po dobu 14 dnů

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014:

 • bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény;
 • v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele;
 • nadále platí, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne;
 • pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost či karanténa bude přecházet do roku 2014, musí zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy postaru, tedy v prvních 21 dnech jejího trvání připomíná Koníček. I když zaměstnanec bude uznán práce neschopným ode dne 31. prosince 2013, bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy až do 20. ledna 2014, pokud pracovní neschopnost zaměstnance bude tak dlouho trvat.

kolik peněz za promaroděný den.xlsx

Rok 2013

Zvýšení minimální mzdy od 8/2013 na 8.500 Kč

Od 1. 8. 2013 se zvyšuje minimální měsíční mzda z 8.000 na 8.500 Kč a minimální hodinové sazby z 48.10 na 50.60 Kč. Také se zvalorizují nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Nyní / od 1. 8. 2013 / nyní / od 1. 8. 2013
1. 48,10 / 50,60 / 8 000 / 8 500
2. 53,10 / 55,90 / 8 900 / 9 400
3. 58,60 / 61,70 / 9 800 / 10 400
4. 64,70 / 68,10 / 10 800 / 11 400
5. 71,50 / 75,20 / 12 000 / 12 600
6. 78,90 / 83,00 / 13 200 / 13 900
7. 87,10 / 91,70 / 14 600 / 15 400
8. 96,20 / 101,20 / 16 100 / 17 000

Zaručená mzda – 8 skupin

Minimální mzda = § 111 odst. 3 c) ZP = platí i pro odměny z dohod

Zaručená mzda = § 112 odst. 3 ZP = chybí písmeno c) = na dohody se NEVZTAHUJE

Přehled výše nemocenského podle hrubé mzdy v příkladech

Pozdní podání přiznání na FÚ

Do konce minulého roku daňová správa sankcionovala každé pozdní podání přiznání či jiného hlášení. Od roku 2013 je v některých případech méně přísná.

Daňový řád stanoví, že pokud nebude přiznání nebo jiné podání odesláno správci daně včas, stane se toto:

 • když bude přiznání podáno do 5 pracovních dnů po uplynutí původní lhůty, nemá to pro poplatníky či plátce žádné dopady,
 • když bude přiznání podáno až po této lhůtě, bude uplatněna pokuta (0,05 % stanovené daně nebo daňového odpočtu, popř. 0,01 % daňové ztráty za každý následující den prodlení, maximálně však 5 % uvedených hodnot).

Pokuta nebude nižší než 500 Kč a vyšší než 300 000 Kč.

To vedlo v uplynulých letech k pokutě 500 Kč i za pozdní přiznání tzv. nulového nebo křížkového přiznání k DPH apod.

Počínaje rokem 2013 se pokuta za opožděné tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání přiznání nepředepíše a daňovému subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její výše vypočtená podle výše uvedených pravidel částku menší než 200 Kč.

Minimální zálohy OSVČ 2013

Zdravotní 1748,-
Sociální 1890,-
Nemocenské 115,-

Prodejci tvrdého alkoholu musí mít od 17.10.2013 koncesi

Novela živnosten. Zákona – příloha č. 3, účinnost od 17.10.2013

 • Novela se týká kromě prodejců lihovin v obchodě také podnikatelů, kteří tvrdý alkohol prodávají v restauracích, cukrárnách, dopravních prostředcích…
 • Podnikatelé podají na ŽÚ žádost o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovinů“, a to ve stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti novely, tedy nejdéle do 16. dubna 2014.
 • Koncesi vystaví ŽÚ zdarma. Po půl roce (od 17.4.2014), pokud podnikatel o tuto koncesi nepožádá, mu bude pozastavena činnost a bude si muset udělat novou živnost za poplatek.

DPH od 1.1.2013

Režim přenesení daňové povinnosti

§ 29/2/c

- na daňovém dokladu MUSÍ být nově uvedeno: Daň odvede zákazník.

POZOR – zákon vyžaduje přesně tuto větu !!!! To, co se na daňový doklad psalo v r. 2012, tam být nemusí, případně může být navíc k výše uvedené větě.

Přijaté zálohové platby (zálohy) v Daňové evidenci

§ 21

- pokud obdržíte peníze dřív než nastane DUZP (na základě vystavené zálohové faktury nebo i bez vystavení zálohové faktury), musíte do 15 dnů ode dne přijetí této platby vystavit Doklad o přijaté záloze a zaplatit DPH.

- pak následně v konečné faktuře musíte vyúčtovat tento Doklad o přijaté záloze, resp. odvést DPH jen z doplatku

Povinnost zveřejňování bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost

§ 96a § 98/1d

do 28.2.2013 nahlásit FÚ čísla všech bankovních účtů, které jsou používány pro vaši podnikatelskou činnost

Správce daně zveřejní čísla bankovních účtů prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci nabytí účinnosti zákona, tj. 1. dubna 2013. Tyto údaje budou k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.

Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení příjemcem zdanitelného plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 2 písm. c) novely zákona). V souladu s bodem 8 čl. II přechodných ustanovení lze institut ručení v tomto případě uplatnit až od zveřejnění údajů správcem daně, tj. od 1. dubna 2013. Příjemce zdanitelného plnění může také využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.

Smyslem tohoto opatření je zamezení daňovým podvodům, u nichž se k úhradě využívají různé účty vedené třetími subjekty, aby správce daně nemohl efektivním způsobem provést zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň.

Nespolehlivý plátce

§ 109

pokud si uplatníte odpočet DPH z dokladu od vašeho dodavatele, ručíte za jím nezaplacenou DPH mimo jiné když

- je o dodavateli zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem (v okamžiku DUZP)

- zaplatíte za tento doklad na jiný účet než je ten, který má váš dodavatel zveřejněn na FÚ (ke dni platby)

Správce daně zveřejní údaj o tom, zda plátce je či není nespolehlivým plátcem. Pokud je v okamžiku uskutečnění o poskytovateli zveřejněno, že je nespolehlivým plátcem, ručí odběratel za dodavatelem neodvedenou daň.

Informace o spolehlivosti jednotlivých plátců daně je od 1.1.2013 zveřejňována na Daňovém portálu jako součást údajů v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. I vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí může správce daně vydat až na základě okolností nastalých po účinnosti novely, tj. po 1.1.2013, je k dnešnímu datu u všech registrovaných plátců jako platný údaj nastaveno, že nejsou nespolehliví.

Protože nespolehlivým se plátce stává v zásadě až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány na Daňovém portálu nejdříve v průběhu února.

Pro usnadnění orientace veřejnosti bude na internetových stránkách Finanční správy ČR i přímo na Daňovém portálu umístěno avízo o zveřejnění první pozitivní informace o nespolehlivém plátci daně. Do té doby nebude u žádného plátce zveřejněna informace, že je nespolehlivým a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat.

Finanční správa ČR pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně formou webové služby.

Daňové doklady

§ 34/1

- u daňového dokladu musí být zajištěno po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (§ 35/2)

a) věrohodnost jeho původu (např. razítko+podpis, průvodní email, smlouva, objednávka..)

b) neporušenost jeho obsahu

c) jeho čitelnost (doklady na termopapírech kopírovat, nenechávat na sluníčku a v teple)

d) zjednodušený daňový doklad na plnění do 10 000 Kč lze vystavit při jakékoliv formě úhrady, nejenom při platbě v hotovosti

RUČENÍ ZA DPH Z DŮVODU ÚHRADY NA NEZVEŘEJNĚNÝ ÚČET

Ručení za nezaplacenou daň GŘ posunulo od 1.1.2014 a mělo by se vztahovat jen na úplaty nad 700 tis. Kč.

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2013_Informace_GFR_ruceni_za_nezaplacenou_dan.pdf

Cestovní náhrady 2013

(vyhláška MPSV 472/2012 Sb.)

Základní náhrady 2012/2013

(§ 157/4 ZP)
Za 1 km 3,70 / 3,60

Průměrné ceny PHM 2012 / 2013

(§ 158/3 ZP)
Benzin 95 oktanů 34,90 / 36,10
Benzin 98 oktanů 36,80 / 38,60
Nafta 34,70 / 36,50

Tuzemské stravné

Státní a příspěvková sféra
(§ 176/1 ZP)
2012 / 2013
5 – 12 hod. 64-76 / 66-79
12-18 hod. 96-116 / 100-121
nad 18 hod. 151-181 / 157-188

Podnikatelská sféra
(§ 163/1 ZP)
2012 / 2013
5 – 12 hod. 64 / 66
12-18 hod. 96 / 100
nad 18 hod. 151 / 157

Důchodové spoření – 2. Pilíř 2013

Výše zálohy

Zaměstnanec, který se přihlásí do II.pilíře, bude prostřednictvím zaměstnavatele odvádět měsíční zálohy pojistného na důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu, kde 3 % budou přesunuty z I.pilíře a další 2 % bude vlastní příspěvek účastníka.

Měsíční hlášení zaměstnavatele

Zaměstnavatel – plátce pojistného na důchodové spoření je povinen elektronicky podat správci daně hlášení k záloze na pojistné podle jednotlivých poplatníků a za plátce pojistného celkem. Vzor tiskopisu, který bude sloužit jako podklad pro elektronické podání, již Generální finanční ředitelství zveřejnilo. Lhůta podání je do 20. dne od konce měsíce, ve kterém vznikla povinnost. Stejná lhůta bude pro platbu zálohy na účet správce daně.

Roční vyúčtování zaměstnavatele

Zaměstnavatel je také povinen podat správci daně elektronicky roční vyúčtování. Lhůta je do 3 měsíců po skončení roku.

Odkazy

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2013

Krajské FÚ

Číselná struktura FÚ

Adresy a DS FÚ

Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky. Předčíslí bankovního účtu a matriková část jsou od sebe odděleny pomlčkou, za matrikovou částí bez mezery následuje lomítko a směrový kód České národní banky (ČNB), u níž mají finanční úřady vedeny účty (kód 0710).

Základní části bankovního účtu finančního úřadu pro placení daní jsou:

 • Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční úřady.
 • Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část.

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1. 1. 2013. Jejich přehled je uveden v následující tabulce spolu s matrikou Specializovaného finančního úřadu, která zůstává stejná jako doposud:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj: 77628111

Ke vstupním prohlídkám

Od 1.4.2012 platí zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. V § 53 a násl. upravuje tzv. pracovnělékařské služby a podle § 59 odst. 1 písm. b) se považuje za zdravotně nezpůsobilou jakákoli osoba, která se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu (tedy i před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti) nepodrobí vstupní lékařské prohlídce.

Zatím se v praxi povinnost vstupních prohlídek u prací konaných na základě dohod obvykle nevyžaduje (díky přechodným ustanovením zákona č. 373/2011 Sb., která dávají zaměstnavatelům roční legisvakanční lhůtu). Ministerstvo zdravotnictví se k problému postavilo tak, že až do 31.3.2013 se u dohod konaných mimo pracovní poměr uplatní § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce – zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Podle ministerstva zdravotnictví je do 31.3.2013 na zaměstnavateli, aby u dohod konaných mimo pracovní poměr rozhodl o nutnosti zajistit vstupní lékařskou prohlídku pro své zaměstnance.

Návrh novely, která by povinnost vstupních prohlídek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úplně zrušila, sice ministr zdravotnictví nepodpořil, ale slíbil vyřešení této situace do 31.3.2013 s tím, že vstupní lékařské prohlídky by byly povinné v případech rizikových prací podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Redukční hranice 2013

MPSV vyhlásilo pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2013 (Sdělení vychází pod číslem 336/2012 Sbírky předpisů.):

 • první redukční hranice 863 Kč (838 Kč v roce 2012),
 • druhá redukční hranice 1295 Kč (1257 Kč v roce 2012),
 • třetí redukční hranice 2589 Kč (2514 Kč v roce 2012).

Evidence pracovní doby podle nových pravidel 2012

Změny zákoníku práce platné od ledna 2012 neminuly ani evidenci pracovní doby. Zaměstnavatel musí nově vyznačit začátek a konec odpracované směny, noční a přesčasové práce atd. To je důležité jak pro stanovení nároků zaměstnance na příplatky, tak pro případ kontroly inspektorátu práce, která může prověřit dodržování přestávek na oddech či maximálního rozsahu přesčasů apod.

Zákon však blíže nespecifikuje, jakým způsobem má být evidence vedena. Zda v minutách nebo jen v desítkách minut, jakou formou docházku zaměstnanců evidovat atd. Server Podnikatel.cz zjistil podrobnosti u odborníků na pracovní právo.

Změna v evidenci pracovní doby od ledna 2012

V souladu s § 96 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce:

 • odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby v době pracovní pohotovosti
 • pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel.

Zaměstnavatel musí umožnit na žádost zaměstnance nahlédnout do evidence a do jeho účtu mzdy a pořizovat si z nich výpisy či kopie. A to na náklady zaměstnavatele.

Do konce roku 2011 stačilo evidovat odpracovanou pracovní dobu. Dnes již s touto evidencí nebo pouhým „čárkováním“ docházky zaměstnavatel rozhodně nevystačí. Slovo „pracovní doba“ bylo nahrazeno slovem „směna“, protože pojem „pracovní doba“ zahrnuje jak směnu, tak i práci přesčas. Samozřejmě je zde navíc ustanovení o povinné evidenci počátků a konců, a to u jednotlivých zaměstnanců. Důvodem je posouzení jejich vzniku na příplatky (za noční práci, za sobotu a neděli a za svátek) a dodržování poskytování minimálních odpočinků mezi směnami a v týdnu, přestávky v práci na jídlo a oddech, práce v den pracovního klidu, noční práce atd.

Musí být evidence v minutách?

Zajímalo nás, zda musí být začátky a konce odpracované doby v minutách nebo zaokrouhleny kupříkladu na desítky minut. Podle Františka Pospíšila z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS je možné začátek v pracovní smlouvě stanovit libovolně. Nezbytné je však jeho stanovení. Je jedno jestli v minutách nebo hodinách. Stanovení konce pracovní doby až tak důležité není, neboť rozhoduje délka pracovní doby. Například pokud bude smluvená délka pracovní doby činit 8 hodin a začátek pracovní doby bude stanoven na 8:12 hod, tak konec pracovní doby bude (po přičtení minimálně 30 minut jako povinné přestávky v práci na jídlo a oddech) připadat na 16:42 hod., vysvětlil František Pospíšil.

Je nutné evidovat začátek a konec přestávky?

Zaměstnavatel je povinen v souladu s § 88 zákoníku práce poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech nejméně 30 minut. Otázkou je, jakým způsobem takovou přestávku zaevidovat. Záleží na pracovní smlouvě, kde si lze sjednat přestávku jinak, nesmí však být nikdy kratší než zákonem stanovených 30 minut, sdělil František Pospíšil. Upřesnil, že přestávku není nutné evidovat. Do pracovní doby se totiž nezapočítává.

Jakou formu evidence zvolit?

Způsob a forma evidence pracovní doby ani přestávky na jídlo a oddech zákonem stanovena není. Záleží výhradně na rozhodnutí zaměstnavatele, jakou formu evidence zvolí. Samozřejmě musí jít o způsob průkazný, jak pro účely posouzení nároků zaměstnance, tak pro účely případné kontroly inspekce práce. Zaměstnavatel si tak může vést evidenci pomocí sešitu či tabulky (zpravidla u menších zaměstnavatelů), elektronicky nebo jakkoliv jinak (u větších zaměstnavatelů bývá evidence vedena pomocí elektronických čipů nebo klasických “píchaček”), popsal František Pospíšil z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Evidence docházky a pracovní doby není totéž

Ovšem evidence pracovní doby a evidence docházky pracovníků do zaměstnání není totéž. Evidence docházky, ať už se jedná o písemné záznamy zaměstnanců či nějaká forma elektronické evidence, ze které je patrná přítomnost zaměstnance na pracovišti není dokladem o odpracované délce pracovní doby. Jedná se vlastně o pouhý podklad k evidenci pracovní doby, její skutečné délce, práci přesčas, noční práci či práci v době pracovní pohotovosti.

Stejně tak se údaje uvedené v docházce nemusí shodovat s vykazovanou délkou pracovní doby. Zaměstnanec má vstoupit na pracoviště v určitou (nejlépe zaměstnavatelem stanovenou) dobu a rovněž opustit toto pracoviště s časovou prodlevou po skončení pracovní doby. Je logické, že přítomnost zaměstnance na pracovišti nemusí vždy znamenat faktický výkon práce. Zaměstnavatel by měl adekvátně posoudit, jaký čas potřebuje zaměstnanec například k přesunu od místa evidence docházky na své pracoviště, k očistě po výkonu práce či převlečení se do pracovního nebo naopak civilního oděvu. Toto by mělo být stanoveno pracovním řádem nebo interním předpisem.

Úsporná opatření od roku 2013

K účinnosti od 1. 1. 2013 je třeba souhlas senátu, podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce předpisů ČR. Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost příští rok. Některá opatření mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu mezi lety 2013 až 2015.

Zvýšení sazeb DPH

Pro roky 2013 až 2015 dojde ke zvýšení obou sazeb DPH o jedno procento, tedy na 21 % a 15 %. Od roku 2016 se sazby sjednotí na 17,5 %.

Solidární zvýšení daně

Daň z příjmů fyzických osob (15 %) se zvýší o 7 % z rozdílu mezi součtem dílčího základu daně podle § 6 a § 7 a 48násobkem průměrné mzdy (maximální vyměřovací základ sociálního pojištění) stanovené podle zákona upravující pojistné na sociální zabezpečení. Bude platit pro roky 2013 až 2015.

Při výpočtu podle § 38h/2 se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi:

* příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy
* 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.

Daňové přiznání je povinen podat poplatník, u něhož se zvyšuje o solidární zvýšení daně daň nebo záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti.

Omezení výdajových paušálů

Stávající výše výdajových paušálů bude zachována.
U činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč).

Zrušení slevy při uplatnění paušálu

Uplatní-li poplatník výdaje procentem z příjmů a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže:

* využít slevy na manželku (manžela)
* uplatnit daňové zvýhodnění.

Zrušení základní slevy pro pracují důchodce

V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani. Vláda ji chce od roku 2013 (do roku 2015) pro důchodce opět zrušit.

Zavedení srážkové daně vůči daňový rájům

V současné době se na příjmy zahraničních daňových rezidentů uplatňuje srážková daň ve výši 15 %. S účinností od roku 2013 chce vládat zvýšit sazbu této daně na úroveň 35 %. Nevztahuje se na poplatníky ze států, se kterými má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Zvýšení daně z převodu nemovitostí

Od roku 2013 dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod (ze 3 % na 4 %).

Snížení a zrušení vratky spotřební daně z nafty

Osoby provozující zemědělskou prvovýrobu budou mít v roce 2012 nárok na vrácení 40 % (dosud 60 %) spotřební daně z motorové nafty a 57 % (dosud 80 %) spotřební daně z tzv. směsné nafty, které byly prokazatelně spotřebovány pro zemědělskou prvovýrobu. Od roku 2014 se navrhuje zrušení tzv. zelené nafty.

Zruší se strop na zdravotní pojištění

V současnosti činí strop pro sociální pojištění 48násobek průměrné mzdy a pro zdravotní pojištění 72násobek průměrné mzdy. Pro roky 2013 až 2015 by měl být strop pro zdravotní pojištění zrušen.

Rok 2012

Nová časová pásma zahraničního stravného 2012

Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby, a to stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1. 1. 2012 poskytuje zahraniční stravné:

 • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
 • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
 • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Nově jsou tedy upravena jak časová pásma poskytovaného stravného, tak souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni. Je tedy upravena varianta, kdy při kombinaci práva zaměstnance na tuzemské stravné a současně na zahraniční stravné byla v podstatě zaměstnanci uhrazena čtyři jídla, která mají hodnotu snídaně, oběda nebo večeře.

Příklad:

Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu z Prahy do Vídně. Na služební cestě na území Česka strávil v uvedený den 5,5 hodin a na území Rakouska 11 hodin.

V roce 2011 měl nárok na tuzemské stravné ve výši 63 korun a na zahraniční stravné ve výši poloviční sazby, tj. 22,5 ze 45 EUR (sazba pro Rakousko).

V roce 2012 má nárok na tuzemské stravné ve výši 64 korun a na zahraniční stravné ve třetinové výši, tj. 15 ze 45 EUR.

Příklady na kombinaci tuzemského a zahraničního stravného v roce 2012:

a) Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu. Na území ČR strávil první den 4 hodiny, v zahraničí 4 hodiny.
Za první den mu nenáleží tuzemské stravné (měně než 5 hodin), ale náleží mu zahraniční stravné v třetinové výši (podmínka alespoň jedna hodina v zahraničí, tuzemské stravné nenáleží)
b) Zaměstnanec vyjel na pracovní cestu. Na území ČR strávil první den 6 hodin, v zahraničí 4 hodiny.
Za první den náleží tuzemské stravné ve výši 64 korun, ale nenáleží zahraniční stravné (zahraniční cesta musí trvat déle než 5 hodin, pokud náleží tuzemské stravné).

Krácení zahraničního stravného

Při krácení zahraničního stravného se postupuje obdobně jako při krácení stravného tuzemského. I tady je změna ve slovním spojení zaměstnavatel je oprávněn krátit na zaměstnanci přísluší. Jestliže bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši:

 • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %
 • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %
 • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %.

Nekrácené stravné nebo krácení v nižší výši

Jestliže zaměstnavatel před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu neurčí nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla, bude zaměstnanci poskytnuto stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v paragrafu 170. Zaměstnavatel může před pracovní cestou určit nižší míru krácení. Maximum je však stanoveno zákoníkem práce.

Zaměstnanci tedy přísluší krácená hodnota stravného a v případě, kdy zaměstnavatel určí jinou nižší hodnotu krácení stravného, bude toto stravné vyplacené nad rámec daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele. Podmínkou je, že tento nadlimit bude na straně zaměstnance součástí jeho mzdy, včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Tedy obdobná úprava jaká se dosud používala při poskytování stravného ve vyšší výši, než stanoví zákoník práce.

Minimální zálohy OSVČ 2012

Zdravotní 1697,-
Sociální 1836,-
Nemocenské 115,-

Změna u záloh OSSZ

Od 1.1.2012 všechny platby došlé na účet sociálky od 21. jednoho měsíce do 20. měsíce následujícího automaticky sečtou a přiřadí tomu staršímu měsíci. Tedy když 1.5. zaplatím podle mého dlužný březen (neměla jsem dříve na účtu peníze) a 15.5. zaplatím podle mého správně duben, sociálka obě platby sečte a ze zákona zařadí jako platbu za duben. Březen bude vymáhat jako dluh. Dosud platilo, že první platbu přiřadili dlužnému březnu a připočítali penále za pozdní úhradu, ale hlavně mi ta platba ve výsledku nechyběla.

Poprvé se bude tímto způsobem postupovat u záloh na pojistné na důchodové a nemocenské pojištění za leden 2012. To znamená, že platby připsané na účet OSSZ do 20.2.2012 budou použity na úhradu zálohy a pojistného na leden 2012. Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení.

Tabulka pro výpočet nemocenského OSVČ 2012

Cestovní náhrady 2012

Základní náhrady

(§ 157/4 ZP)
Za 1 km 3,70 (stejně jako 2011)

Průměrné ceny PHM 2011 / 2012

(§ 158/3 ZP)
Benzin 91 oktanů 31,40 / 31,40
Benzin 95 oktanů 31,60 / 34,90
Benzin 98 oktanů 33,40 / 36.80
Nafta 30,80 / 34,70

Tuzemské stravné

Státní a příspěvková sféra
(§ 176/1 ZP)
2011 / 2012
5 – 12 hod. 63-74 / 64-76
12-18 hod. 95-114 / 96-116
nad 18 hod. 149-178 / 151-181

Podnikatelská sféra
(§ 163/1 ZP)
2011 / 2012
5 – 12 hod. 63 / 64
12-18 hod. 95 / 96
nad 18 hod. 149 / 151

Legislativní parametry 2012


Příjem zakládající účast na nemoc.pojištění:
2011 / 2 000,-
2012 / 2 500,-


Hranice pro účast na zdrav. a soc.pojištění:
2011 / bez hranice
2012 / od 10 001,-


Redukční hranice pro nemoc.dávky:
2011/2012
1.redukč.hranice 825,- / 838,-
2.redukč.hranice 1 237,- / 1 257,-
3.redukč.hranice 2 474 / 2 514,-


Rozhodný příjem pro důchod.pojištění jednatelů, společníků:
2011 / 6 200,-
2012 / zrušeno


Sleva na poplatníka:
2011 / 23 640,- (1 970,- měsíčně)
2012 / 24 840,- (2 070,- měsíčně)


Daňové zvýhodnění na dítě:
2011 / 11 604,- (967,- měsíčně)
2012 / 13 404,- (1 117,- měsíčně)


Max.bonus:
2011 / 52 200,- (4 350,- měsíčně)
2012 / 60 300,- (5 025,- měsíčně)

Režim přenesení daňové povinnosti pro stavební, monážní a související práce dle klasifikace

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html

1. Vy jste DODAVATELEM, provádíte práce dle zaslané klasifikace CZ-CPA 41-43

RPDP použijete pouze tehdy, pokud je:

 • místo plnění v tuzemsku
 • a Váš odběratel je plátcem DPH. To ověříte na odkazu:
http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=1

Po ověření vystavíte daňový doklad dle zaslaného vzoru RPDP (DPH = 0 a základ děna = cena celkem)

Pokud Váš odběratel není plátcem DPH, pak vystavíte daňový doklad jako dosud, RPDP se nepoužije.

2. Vy jste ODBĚRATELEM, provádíte práce dle zaslané klasifikace CZ-CPA 41-43

Pokud je Váš dodavatel plátcem DPH, pak Vám vystaví daňový doklad v RPDP, tzn. DPH = 0 a základ daně = cena celkem.

Daňový doklad opět musí obsahovat všechny náležitosti dle zaslaného vzoru, jinak není možnost uplatnění DPH !!!

 • sdělení o tom, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (= vy)
 • DIČ plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo (= DIČ vaše)
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • základ daně, sazba daně, výše DPH = 0,-
 • rozsah a předmět plnění

Pokud Váš dodavatel není plátcem DPH, pak bude doklad stejný jako dosud.

Sdělení, které musí být v RPDP na daňovém dokladu – viz vzor faktury:

"Tento doklad je vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti. Dle ustanovení § 92 e zákona 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů je daň povinen doplnit a přiznat příjemce plnění."

Klasifikace_CZ-CPA_41_-_43.pdf

Vzor faktury RPDP 2012.doc

DPH ve stavebnictví od 1.1.2012

NOVELA ZP od 1.1.2012

Odstupné se podle ní bude řídit počtem odpracovaných let a omezuje také zaměstnávání na dobu určitou. Výše odstupného se změní tak, že člověk, který odpracuje v podniku méně než rok, při propuštění dostane jeden průměrný měsíční plat. Pokud bude ve firmě od jednoho do dvou let, náležet mu budou dva platy. Když odpracuje více než dva roky, bude jako dosud jeho odstupné ve výši tří průměrných výdělků.

Zvýší se časový limit na dohodu o provedení práce z nynějších 150 hodin za rok na 300 hodin ročně. Novela zároveň nastavuje strop měsíčního příjmu na základě dohody o provedení práce na 10 000 korun. Z příjmů nad tuto částku se pak bude platit zdravotní a sociální pojištění.

Práce na dobu určitou by podle novely neměla přesáhnout tři roky a u stejného podniku by se neměla opakovat víc než třikrát po sobě.

Zaměstnavateli dává novela možnost propustit zaměstnance, pokud ten zvláště hrubým způsobem poruší režim v pracovní neschopnosti. V souvislosti s tím Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) upozorňovala, že výpověď z práce kvůli porušení režimu na nemocenské je podle ní protiústavní a že na to poukazovala i legislativní rada vlády. Podle svého tehdejšího upozornění bude žádat poslance a senátory, aby podali ústavní stížnost.

Potvrzení o zaměstnání po novele zákoníku práce bude zaměstnavatel nově povinen toto potvrzení vydat v případě skončení jakéhokoli základního pracovněprávního vztahu. Kromě toho se v „zápočtovém listu“ podle § 313 odst. 1 již, na rozdíl od dosavadní úpravy, nebude uvádět důvod skončení pracovněprávního vztahu pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem.

Tento důvod, a také důvod, kdy ke skončení pracovněprávního vztahu dochází z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance zvláště hrubým způsobem (srov. § 52 nové písm.. h) a nový § 301a), bude zaměstnavatel nově uvádět v odděleném potvrzení vydávaném na žádost zaměstnance pro účely podpory v nezaměstnanosti podle § 313 odst. 2 (lze používat předtištěného formuláře poskytovaného úřadem práce).

********************

Podrobněji:

PRACOVNÍ POMĚR NA DOBU URČITOU

Od 1. ledna 2012 bude možno sjednat pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami až na dobu 3 roky (dosud až 2 roky) a tato doba může být ode dne vzniku prvého pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát (za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i jeho prodloužení). V praxi to znamená, že maximální doba opakovaného trvání pracovního poměru na dobu určitou může dosáhnout až 9 let. Pokud však bude pracovní poměr sjednán na dobu kratší než 3 roky (např. na 6 měsíců), může být prodloužen nebo znovu sjednán již jenom dvakrát na celkem 2x až 3 roky. V takovém případě může tedy celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou činit nejvýše jen 6,5 roků. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou se nepřihlíží (dosud tato doba přerušení činí alespoň 6 měsíců). Navržená úprava zabraňuje mnohačetným krátkodobým sjednáváním nebo opakovaným prodlužováním pracovního poměru na dobu určitou (nyní v rámci dvouletého období např. 8x po 3 měsících).

Současně se však ruší dosavadní rozsáhlé výjimky umožňující sjednat pracovní poměr na dobu delší, než je maximální doba 2 let; jde o zastupování nepřítomného zaměstnance a o zvláštní podmínky provozu nebo povahu práce. Tyto výjimky již nebude možno nadále využít. Přechodná ustanovení proto ohledně písemné dohody uzavřené podle § 39 odst. 4 ZP nebo vnitřního předpisu vydaného k provedení téhož ustanovení, a to přede dnem nabytí účinnosti novely ZP, stanoví, že podle nich je možné postupovat ještě nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této novely. Přechodné ustanovení však podobně neomezuje dobu, po kterou může trvat zastoupení nepřítomného zaměstnance, byl-li pracovní poměr na dobu určitou sjednán přede dnem nabytí účinnosti této novely.

Na základě přechodných ustanovení lze však dovodit, že pokračuje-li pracovní poměr na dobu určitou, který byl sjednán přede dnem nabytí účinnosti novely (tedy do 31. 12. 2011 včetně) i po tomto dni, řídí se dosavadními právními předpisy. Jeho opakované sjednání nebo prodloužení po tomto dni je však možné již jenom dvakrát, a to za podmínek stanovených v novele ZP, tedy maximálně 2 x 3 roky.

Nová právní úprava pracovního poměru na dobu určitou se - tak jako dosud - netýká agenturního zaměstnávání. Stejně tak je zachována též zákonná obrana zaměstnance proti postupu při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s podmínkami stanovenými v § 39 odst. 2 ZP, ve znění této novely.

příklady

VÝPOVĚĎ

Pokud byla dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z nového § 51a (viz dále). Výpovědní doba smí být prodloužena jen individuální smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (nikoli tedy již také jako dosud kolektivní smlouvou) a tato smlouva musí být písemná.

V novém § 51a je stanoven první zákonný - „kvalifikovaný“ - výpovědní důvod na straně zaměstnance, neboť podle tohoto ustanovení platí, že byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 338 a násl. ZP), skončí pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu. Protože není stanovena žádná omezující doba pro doručení takovéto výpovědi zaměstnancem, platí, že výpověď může být dána bezprostředně přede dnem přechodu práv a povinností a pracovní poměr skončí vždy dnem předcházejícím tomuto přechodu. To může způsobovat určitou nejistotu ohledně počtu skutečně převáděných zaměstnanců z předávajícího na přejímajícího zaměstnavatele. V případě skončení pracovního poměru na základě tohoto výpovědního důvodu však zaměstnanci právo na odstupné nepřísluší.

Jak již bylo uvedeno v prvé části tohoto seriálu, novela přináší rozšíření předmětu úpravy zákoníku práce též o některá jiná práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance při dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce a stanoví rovněž některé sankce za jeho porušení. V souvislosti s tím se rozšiřuje okruh výpovědních důvodů na straně zaměstnavatele a v § 52 se připojuje k dosavadním výpovědním důvodům nový výpovědní důvod pod písm. h) spočívající v porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce(dále jen „režim DPN“) zaměstnancem v době prvních 21 kalendářních dnů trvání jeho dočasné pracovní neschopnosti zvlášť hrubým způsobem.

Povinnost zaměstnance dodržovat tento režim DPN, pokud jde o povinnost zdržovat se po dobu pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, je vedle zákona o nemocenském pojištění stanovena rovněž v novém § 301a ZP. V této souvislosti je také třeba připomenout, že oprávnění zaměstnavatele kontrolovat a postihovat porušení režimu DPN se týká pouze dvou jeho součástí, a to povinnosti pojištěnce zdržovat se po dobu pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.

Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď, musí tak učinit pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl (srov. nové znění § 57 ZP). Pokud byla zaměstnanci dána výpověď pro porušení režimu DPN, nelze mu z téhož důvodu snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy nebo platu (srov. § 192 odst. 5 ve znění této novely).

Závěrem připomínám, že pro každou výpověď z pracovního poměru je v ZP stanovenapísemná forma a její nedodržení má důsledky absolutní neplatnosti podle § 20 odst. 3 ve znění po novele ZP.

ODSTUPNÉ

Podle novely ZP se nově upravuje minimální výše odstupného, a to podle délky doby trvání pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele s tím, že:

 • trval-li pracovní poměr méně než 1 rok, přísluší zaměstnanci odstupné ve výši jednonásobku jeho průměrného měsíčního výdělku,
 • trval-li více než 1 rok a méně než 2 roky, přísluší dvojnásobek PMV,
 • trval-li více než 2 roky, přísluší trojnásobek PMV.

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. Odstupné z důvodu podle § 52 písm. d) ZP ve výši nejméně dvanáctinásobku PMV není ovlivněno dobou trvání pracovního poměru.

Nově se však v § 67 upravuje odstupné v případě skončení pracovního poměru zaměstnance v době uplatnění zvláštního postupu v kontu pracovní doby podle § 86 odst. 4 ZP, ve znění po novele. V tomto případě přísluší zaměstnanci při skončení pracovního poměru součet trojnásobku jeho PMV a částek odstupného podle délky trvání pracovního poměru [jak je uvedeno v § 67 odst. 1 písm. a) až c) ve znění po novele].

ZMĚNY V ÚPRAVĚ DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

Rozsah práce, na který bude možno od 1. 1. 2012 uzavřít dohodu o provedení práce (dále jen „DPP“), se z dosavadních 150 hodin v kalendářním roce zvyšuje na 300. Současně se však ukládá povinnost spočívající v tom, že v DPP musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. K tomu se jen připomíná, že již v roce 2011 byla zavedena povinnost sjednat (uzavřít) DPP výhradně jen písemně. Nebude-li DPP nebo dohoda o pracovní činnosti (dále jen „DPČ“) uzavřena písemně, je neplatná podle novelizovaného ustanovení § 20 odst. 1 a 2 ZP.

Podle novelizovaného § 77 odst. 2 ZP se vztahuje na práci konanou na základě DPP a DPČ úprava pro výkon práce v pracovním poměru, což však neplatí, pokud jde o:

 1. převedení na jinou práci a přeložení,
 2. dočasné přidělení (nový § 43a ZP),
 3. odstupné,
 4. pracovní dobu a dobu odpočinku, výkon práce však nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích,
 5. překážky v práci na straně zaměstnance,
 6. dovolenou,
 7. skončení pracovního poměru,
 8. odměňování s výjimkou min. mzdy,
 9. cestovní náhrady.

V důsledku zvýšení limitu počtu hodin na DPP na dvojnásobek, jímž se tato dohoda svým rozsahem značně přibližuje rozsahu práce konané na DPČ, se v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“), především v jeho novém § 7a, stanoví podmínky, za nichž je též zaměstnanec na DPP účasten nemocenského pojištění. Pojištění DPP má však značně odlišný právní režim na rozdíl od ostatních pojištěných zaměstnání, který vychází z toho, že zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni pojištění, jestliže splňují podmínku uvedenou v § 6 odst. 1 písm. a) ZNP a byl jim zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč.

Pokud by dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa zaměstnance na DPP vznikla v době, kdy je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, vztahuje se i na něj v plném rozsahu ust. § 192 až 194 ZP o náhradě odměny z dohody v období prvních 21 kalendářních dní trvání uvedené sociální události. Při určení pracovních dnů, za něž tato náhrada náleží, se postupuje podle „fiktivního“ rozvrhu pracovní doby do směn, které je pro tento účel zaměstnavatel povinen předem stanovit obdobně, jako je tomu u DPČ.

Shrnutí:

Zkušební doba u vedoucích pracovníků může být sjednána na nejdéle 6 měsíců (dosud nejdéle 3 měsíce).

Odstupné při rozvázání pracovního poměru z důvodu organizačních změn bude podle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele (dosud nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku).

Délka pracovního poměru Nárok na odstupné nejméně
méně než rok 1x průměrný měsíční výdělek
jeden rok a méně než 2 roky 2x průměrný měsíční výdělek
alespoň 2 roky 3x průměrný měsíční výdělek

Pracovní poměr na dobu určitou bude možné sjednat až na 3 roky (nyní maximálně 2 roky) a u téhož zaměstnavatele bude možné jej sjednat opakovaně na tuto dobu ještě dvakrát (pravidlo celkem 3x a dost).

Limit dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele se zvýší ze 150 na 300 hodin za rok. Při příjmu z dohod o provedení práce nad 10.000 Kč měsíčně se bude platit sociální a zdravotní pojištění.

Pro zvlášť hrubé porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance, který nedodrží v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim, bude nově možné dát zaměstnanci výpověď.

Návrh zavádí zákonnou definici rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a ruší nynější ustanovení o rozvrhování pracovní doby, čímž výrazně zjednodušuje celou problematiku.

Novela zjednodušuje úpravu týkající se nevyčerpané dovolené.

V oblasti odměňování novela například umožňuje sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas u všech zaměstnanců.

Na základě dosavadních zkušeností se upravují a zpřesňují podmínky pro výplatu mezd a platů, a to jak v hotovosti, tak i bezhotovostním převodem na účet zaměstnanců.

Nové výše sazeb DPH pro roky 2012 a 2013

Od 1. ledna 2012 zůstává základní daňová sazba ve výši 20 %, snížená daňová sazba se mění z 10 % na 14 %.

Od 1. ledna 2013 dojde ke sjednocení sazeb DPH do jedné sazby 17,5 %, a to bez výjimek.

Omezení plateb v hotovosti - změna zákona

od 27.05.2011 neplatí limit plateb v hotovosti stanovený na 15000 EUR, byl změněn zákonem 139/2011 § 4 na 350 000 Kč:

NOVÉ ZNĚNÍ:
(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 350 000 Kč (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu2) provedena v hotovosti.
STARÉ ZNĚNÍ:
(1) Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 15 000 EUR (dále jen "limit") je povinen provést platbu bezhotovostně; to neplatí, jde-li o platbu, která musí být podle zvláštního právního předpisu [2] provedena v hotovosti.

A DÁLE JE TO STEJNÉ.
(2) Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se pro účely tohoto zákona přepočte na měnu EURo směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.
(3) Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.
(4) Překračuje-li platba limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Rok 2011

Novela zákona DPH od 1.4.2011

Skonta a bonusy od 1.4.2011

Opravný daňový doklad by měl vystavit dodavatel do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy.

Odběratel je povinen opravit odpočet daně a to ve zdaňovacím období, kdy se dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti ji provést - tj. v zásadě bez ohledu na doručení opravného daňového dokladu. Opravu odpočtu plátce prokazuje opravným daňovým dokladem nebo jiným dokladem souvisejícím s opravou nebo jiným způsobem např. smlouvami, (§ 74 zákona o DPH).

Odkaz MFCR

Daňové dobropisy a vrubopisy od 1. dubna

Situace, kdy se použije oprava základu daně a výše daně s dopadem do aktuálního přiznání k DPH, je popsána v § 42 odst. 1 zákona o DPH. Vymezení situací se po novele účinné od 1. 4. 2011 v zásadě nemění. Jde například o zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, snížení nebo zvýšení základu daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného plnění, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Změnou oproti úpravě do konce března je skutečnost, že daňovým dokladem již není daňový dobropis a vrubopis, ale opravný daňový doklad. Další změna spočívá v tom, že se rozšiřuje počet situací, kdy je nutno prokázat doručení dokladu pro snížení daně na výstupu. Při opravě je nutno rozlišovat, zda vznikla povinnost vystavit daňový doklad u opravovaného zdanitelného plnění.

Oproti stavu do konce března, kdy je potřeba prokazovat doručení daňového dokladu v případě, že odběratelem je plátce daně, se od dubna okruh plnění rozšiřuje na zdanitelná plnění poskytovaná osobám povinným k dani a právnickým osobám nezaloženým za účelem podnikání. Za osobu povinnou k dani se považují podnikající fyzické a právnické osoby bez ohledu na to, zda jsou registrovány k DPH či nikoliv, tj. jde o pojem širší než plátce daně.

Informace k daňovému řádu

Ošetřovné

( §§ 39 až 41 zákona číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.)

Podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec z důvodu

 1. ošetřování
  • nemocného dítěte mladšího 10 let,
  • jiného nemocného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou,
 2. péče o dítě mladší 10 let, protože
  • školské zařízení je uzavřeno z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
  • dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení,
  • osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, a proto nemůže o dítě pečovat.

Nárok na ošetřovné nemají například zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu.

Podpůrčí doba

 • 9 kalendářních dnů,
 • 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.

Za osamělého zaměstnance se pro účely ošetřovného považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství.

Poznámka: V období od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2010 činila podpůrčí doba nejdéle 6 kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činila podpůrčí doba nejdéle 13 kalendářních dnů. Podpůrčí doba počínala běžet od 4. kalendářního dne potřeby ošetřování nebo péče.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vyplácí ČSSZ.

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)

Tiskopis má dva propisovací díly.

I. díl – Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) – žádost o ošetřovné: Tento díl předává ošetřující lékař osobě, která potřebuje ošetřování. Jde-li o nemocné dítě předává tiskopis osobě, která je k ošetření doprovází. Pojištěnec uplatňující nárok na ošetřovné předává tento doklad po doplnění části B svému zaměstnavateli, který jej spolu s vyplněným tiskopisem Příloha k žádosti o ošetřovné a potvrzením o trvání potřeby ošetřování nebo s rozhodnutím o ukončení potřeby ošetřování předá příslušné OSSZ.

II. díl – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče): Ošetřující lékař v tomto díle doplní poslední den potřeby ošetřování (péče) a předá jej osobě, která potřebovala ošetřování (osobě, která ji doprovází). Ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine. Pojištěnec vyplní údaje v části B tohoto dílu rozhodnutí. Tiskopis předá svému zaměstnavateli, který jej po doplnění údajů v části C zašle příslušné OSSZ.

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)

Tímto tiskopisem zaměstnanec prokazuje trvání potřeby ošetřování člena domácnosti. Lékař jej vystavuje na požádání zaměstnance, zejména v případech, kdy se osoby v ošetřování (péči) o člena domácnosti vystřídaly anebo v případech, kdy jde o dlouhodobě trvající potřebu ošetřování. Trvání potřeby ošetřování se potvrzuje ke dni vystavení tohoto tiskopisu.

Minimální zálohy OSVČ 2011

Zdravotní 1670,-
Sociální 1807,-
Nemocenské 92,-

Cestovní náhrady v roce 2011

Stravné Za každý kalendářní den pracovní cesty v roce 2011 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v neveřejné sféře (podnikatelské) dle § 163/1 stravné nejméně ve výši:

a) 63 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 95 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 149 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Náhrady Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se snižuje:

a) 1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b) 3,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot:

Druh pohonných hmot Průměrná cena pohonných hmot (Kč)
Benzin automobilový 91 oktanů 31,40
Benzin automobilový 95 oktanů 31,60
Benzin automobilový 98 oktanů 33,40
Motorová nafta 30,80

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem. Pro rok 2009 platila vyhláška MPSV číslo 451/2008 Sb.

ELDP

ELDP se vyplňuje nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci. ELDP se předkládá OSSZ/PSSZ do 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP.

Změny od 1. 1. 2011 v nemocenském pojištění u OSVČ

Tabulka pro výpočet nemocenského OSVČ

Příklady nemocenského OSVČ

Minimální hranice

Od 1. ledna 2011 se zvyšují všechny částky minimálních hranic, jejichž výše se odvozuje od průměrné mzdy. Minimální pojistné na nemoc.pojištění se zvyšuje z 1,4% na 2,3%, tj. z 56,- na 92,- a náleží až od 22. dne trvání pracovní neschopnosti (dosud od 15. dne)

Propojení s důchodovým pojištěním

Měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění nesmí být vyšší než měsíční vyměřovací. Výši měsíčního vyměřovacího základu pro důchodové pojištění si OSVČ může od 1. 1. 2011 určovat mezi svým minimálním a maximálním základem. Minimálním základem je 50 % daňového základu, ale v roce 2011 u OSVČ přihlášené k nemocenskému pojištění nemůže být nižší než 6 185 Kč. Maximálním měsíčním vyměřovacím základem v roce 2011 je 148 440 Kč.

Tzn. OSVČ si může určit vyšší měsíční základ pro odvod pojistného na nemocenské pojištění, než odpovídá jejím příjmům, jestliže si určí měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění minimálně ve stejné výši nebo vyšší.

Minimální výše příjmu pro účast na důchodovém pojištění

Účast na důchodovém pojištění vzniká v roce 2011 povinně společníkům a jednatelům s.r.o., komanditistům komanditních společností a členům družstva, u nichž není podmínkou členství pracovní vztah, v těch kalendářních měsících, do nichž byl zúčtován započitatelný příjem ve výši aspoň 6 200 Kč (v roce 2010 činila tato částka 6 000 Kč).

Vedlejší činnost a nemocenské

Od 1.1.2011 při platbě nemoc.pojištění se vedlejší činnost mění na HLAVNÍ!!! Zálohy na důchodové musí být potom zaplaceny alespoň v minimální výši!!!

Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2011

Porovnání odvodů za zam. 2010 a 2011

Vzory vyplnění přílohy žád.o nemocenské

Redukční hranice (§ 22 ZNP)

Výše redukčních hranic pro nemocenské v Kč:

2010: první 791/ druhá 1 186/ třetí 2 371
2011: první 825/ druhá1 237/ třetí 2 474

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v prvních 21 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti činí v Kč:

2010: první 138,43/ druhá 207,55/ třetí 414,93
2011: první 144,38/ druhá 216,48/ třetí 432,95

Nárok na nemocenské

Zaměstnavatelé si nebudou moci odečíst polovinu náhrady mzdy poskytnuté za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od pojistného na sociální zabezpečení, které má zaměstnavatel odvádět.

Zaměstnavatelé do 25 zaměstnanců se budou moci přihlásit do zvláštního systému placení pojistného na nemocenské pojištění se sazbou pojistného o jeden procentní bod vyšší, zvýší se tedy z 2,3 procenta na 3,3 procenta. Díky tomu si budou moci odečíst z pojistného polovinu z náhrady mzdy vyplácené za dočasné pracovní neschopnosti.

je AŽ od 22. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti.

Tato změna navazuje na změnu zákoníku práce. Od 1. 1. 2011 po dobu 3 roků, tj. do 31. 12. 2013, budou zaměstnavatelé poskytovat náhradu mzdy až po dobu 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. Doba poskytování náhrady mzdy se prodlužuje o 7 dnů (ze 14 na 21 dnů). Nadále náleží náhrada mzdy jen za pracovní dny a až od 4. pracovního dne.

Výše nemocenského

Nemocenské bude již trvale činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Nový zákon o nemocenském pojištění zavedl 3 sazby pro výpočet nemocenského (60 %, 66 % a72 %) podle doby trvání pracovní neschopnosti. Jednotná sazba 60 % byla původně zavedena jen pro rok 2010, nyní bude platit bez časového omezení i nadále.

Přechod pracovní neschopnosti z roku 2010 do roku 2011

Vznikla-li pracovní neschopnost v roce 2010 a trvá ještě v roce 2011, poskytuje se náhrada mzdy a nemocenské podle předpisů platných do 31. 12. 2010, to znamená, že náhrada mzdy náleží v období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti a nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti.

Příklad č. 1

Zaměstnanec byl uznán práceneschopným od 31. 12. 2010. Pracovní dobu má rozvrženu na pondělí až pátek. Náhrada mzdy náleží od 5. ledna 2011 (od 4. pracovního dne) do dne 13. ledna 2011, který je 14. dnem trvání pracovní neschopnosti. Od 14. ledna 2011 náleží zaměstnanci nemocenské.

Příklad č. 2

Zaměstnanec byl uznán práceneschopným sice od 31. 12. 2010, ale v tomto dnu měl směnu již odpracovanou, proto pracovní neschopnost začíná 1. ledna 2011. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny v období do 21. ledna 2011 (od 4. pracovního dne), od 22. ledna náleží nemocenské.

Podpůrčí doba u nemocenského

Z důvodu prodloužení období poskytování náhrady mzdy o 7 kalendářních dnů se zkracuje podpůrčí doba pro poskytování nemocenského u poživatelů starobního a invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Poživatelům těchto důchodů náleží nemocenské od 1. 1. 2011 po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů; dosud náleželo po dobu až 70 kalendářních dnů v kalendářním roce nebo při téže pracovní neschopnosti.

Vznikla-li poživateli starobního a invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně pracovní neschopnost v roce 2010 a trvá i v roce 2011, náleží nemocenské po dobu až 70 kalendářních dnů. Teprve v případě, kdy pracovní neschopnost vznikla 1. ledna 2011 nebo po tomto datu, náleží poživateli takového důchodu nemocenské nejvýše po dobu jen 63 kalendářních dnů.

Příklad č. 3

Poživatel starobního důchodu byl poprvé uznán práceneschopným od 1. prosince 2010. Pracovní neschopnost trvala do 20. března 2011.

Poživatel starobního důchodu byl poprvé uznán práceneschopným od 1. prosince 2010. Pracovní neschopnost trvala do 20. března 2011.

Příklad č. 4

Poživatel starobního důchodu byl uznán práceneschopným od 1. ledna 2011. Nemocenské náleží od 22. ledna 2011 po dobu až 63 kalendářních dnů, tj. do 29. března 2011, včetně tohoto dne.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství

Těhotná žena má nastoupit na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) v období mezi začátkem osmého a šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Jestliže nastoupí na PPM později, například jen 4 týdny před očekávaným dnem porodu, považuje se za den nástupu na PPM začátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu. K začátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu se zjišťuje

 • splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před tímto dnem,
 • rozhodné období pro výpočet PPM,
 • u OSVČ ještě splnění podmínky účasti na nemocenském pojištění OSVČ po dobu aspoň 180 dnů v posledním roce před tímto dnem (kromě 270 dnů),
 • začátek podpůrčí doby, to znamená, že od tohoto dne se začíná počítat poskytování PPM, i když ve skutečnosti se PPM poskytuje až od pozdějšího data, například až od 4. týdne před očekávaným dnem porodu.

Takto se sice již postupovalo, ale právní úprava nebyla jednoznačná, proto se jen zpřesňuje. Nejedná se tedy o změnu v dosavadním postupu.

Identifikační číslo provozovny (IČP)

Novela zákona o živnostenském podnikání, která začala platit od 1. července, ukládá novou povinnost podnikateli, který svoji činnost vykonává v provozovně. Provozovna musí být označena identifikačním číslem.

Živnostenské úřady od 1.7.2010 začaly nově přidělovat identifikační číslo provozovny (IČP) při oznámení zahájení provozování živnosti. IČP je desetimístné číslo, které musí být viditelně a trvale umístěno na vaší provozovně.

Provozovnám, které byly zřízeny před 1.7.2010, přidělí živnostenský úřad identifikační číslo provozovny nejpozději jednoho roku a ve stejné lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Podnikatel bude povinen si toto identifikační číslo umístit viditelně na provozovnu a to nejpozději do 1.8.2011. Za nedodržení této povinnosti mu bude hrozit pokuta až do výše 100 000 Kč.

Jaké má být označení provozovny

Provozovna musí být vždy trvale a zvenčí viditelně označena jménem a příjmením podnikatele (je-li podnikatel právnická osoba, pak se namísto jména a příjmení uvede obchodní firma nebo název podnikatele), identifikačním číslem osoby (bylo-li přiděleno) a identifikačním číslem provozovny. Provozuje-li podnikatel svoji živnost ve stánku či v pojízdné prodejně, musí být takový stánek nebo prodejna dále označena i údajem o sídle nebo místě podnikání podnikatele.

Úsporný balíček

 • Lidé registrovaní na úřadu práce nebudou moci pobírat dávky a současně pracovat, jak je tomu nyní ve vybraných případech.
 • Lidé, kteří odejdou ze zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem či na vlastní žádost, budou mít nárok pouze na nižší podporu v nezaměstnanosti, ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Dnes činí podpora první dva měsíce 65 procent, další dva měsíce 50 procent a zbytek doby 45 procent.
 • Podpora v nezaměstnanosti se bude vyplácet až po uplynutí doby, která odpovídá vyplacenému odstupnému nebo odchodnému.
 • Změny v pobírání rodičovského příspěvku ve tříleté a čtyřleté variantě. Celková vyplacená částka se sjednotí na 216.000 korun.
 • Porodné se bude vyplácet pouze za první narozené dítě výhradně těm rodinám, jejichž příjem nepřesáhne 2,4násobek životního minima.
 • Důchody důchodců s příjmy nad 840 tis. Kč ročně/70 tis. Kč měsíčně (součet příjmů ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu) nebudou osvobozeny o daně z příjmů.
 • Byla snížena základní sleva na poplatníka o 1 200 Kč za rok (tj. na 23 640 Kč/rok) a zároveň i daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě o 240 Kč ročně (tj. na 11 364 Kč/rok).

Rok 2010

Novinky v nemocenském pojištění od 1. 6. 2010

Od 1. června 2010 se ruší třídenní karenční doba pro ošetřovné. To znamená, že OSSZ/PSSZ od června 2010 budou znovu poskytovat ošetřovné v prvních třech dnech potřeby ošetřování. Výplaty ošetřovného za červen (a následující měsíce) zajistí příslušné OSSZ/PSSZ včetně prvních tří dnů ošetřování v běžných lhůtách, tzn. do jednoho měsíce od doručení potřebných dokladů. Doplatky za dobu před účinností zákon nestanovuje, proto je nelze poskytnout

PPM se bude počítat stejným způsobem jako v roce 2009 – tj. část denního vyměřovacího základu do výše první redukční hranice (do 791 Kč) se bude opět započítávat plně (nyní 90 %). Změna se rovněž vztahuje na výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Denní výše PPM bude činit 70 % denního vyměřovacího základu (nyní 60 %). Srovnání najdete v tabulce níže.

Klientům, kteří nastoupí na PPM v červnu, budou OSSZ/PSSZ nově vypočítanou PPM vyplácet v běžných lhůtách. To znamená, že lidé peníze obdrží do jednoho měsíce od doručení příslušných dokladů (zpravidla v červenci). PPM za další kalendářní měsíc pojištěnec dostane vždy v následujícím kalendářním měsíci.

Lidé, kteří nastoupili na PPM před 1. červnem 2010 a nárok jim trvá i po tomto datu, budou mít nárok na tzv. mateřskou v dosavadní výši ještě za červen. Právní úprava totiž neumožňuje přepočet. Teprve od července budou mít nárok na PPM vypočítanou podle nových pravidel. To znamená, že OSSZ/PSSZ vyplatí PPM v nové výši až v srpnu.

Nárok na doplatek PPM vzniká za období od 1. ledna 2010 do 31. května 2010. Výše doplatku se stanoví jako rozdíl mezi PPM podle nové úpravy a PPM vyplacenou za období do 31. května 2010. O doplatek není nutné žádat , OSSZ/PSSZ příjemce vyhledají a výpočet i výplatu doplatků zabezpečí bez žádosti. Lhůtu pro výplatu doplatku PPM zákon nestanovuje. Z technických důvodů bude ČSSZ doplatky PPM za leden až květen 2010 vyplácet od října 2010, kdy bude k dispozici příslušné programové vybavení. Doplatky budou OSSZ/PSSZ vyplácet způsobem, který si příjemce zvolil v původní žádosti o PPM, tj. bezhotovostní na účet či v hotovosti na adresu uvedenou v žádosti.

Zaměstnání malého rozsahu

§ 7 Pojištění při zaměstnání malého rozsahu

(1) Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž jsou splněny podmínky uvedené v § 6, s výjimkou podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. c), neboť sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec.
(2) Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu.
(3) Započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo.

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění 2010

Zdravotní 1601,-
Sociální 1731,-
Nemocenské 56,-
Zálohy za kalendářní měsíc jsou splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce na důchodové a nemocenské, na zdravotní do 8. Zaměstnavatel platí pojistné na zdravotní pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce a od 1. ledna 2010 je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Splatnost tedy již nebude záviset na dni výplaty mezd. Pro zaměstnavatele tím dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění.

Novela zákona o DPH od 1.1.2010

* MÍSTO PLNĚNÍ PŘI POSKYTNUTÍ SLUŽBY (§9) je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání. Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání.

* DÁREK V RÁMCI EKONOMICKÉ ČINNOSTI (§ 13/8c)Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti (dříve reklamní nebo propagační předmět nebo obchodní vzorek), pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti,

* SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (§ 102)

(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil
a) dodání zboží do jiného státu EU osobě registrované k dani v jiném státě EU,
b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo
c) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9/1, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.
(2) Souhrnné hlášení se podává na tiskopisu vydaném MF pouze ve formě datové zprávy opatřené elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.
(4) Souhrnné hlášení podává plátce za každý měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.
Shrnutí: Souhrnné hlášení se bude podávat i na poskytnuté služby do EU. Podání bude pouze elektronicky, s měsíční frekvencí. Negativní hlášení se nepodává.

Změna sazeb DPH od 1.1.2010

Sbírka č. 362/2009 částka 115

Od 1.1.2010 se mění zvýšená sazba dabě z 19 % na 20 % a snížená z 9 % na 10 %.

Zúčtování záloh

Ustanovení bodu 3 řeší situace, kdy v průběhu roku 2009 vznikla plátci povinnost přiznat daň z úplaty podle § 36 odst. 1 zákona o DPH a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až po 1.1.2010. Plátce, kterému vznikne povinnost přiznat daň z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději do 31.12.2009 včetně, použije pro přiznání daně z této úplaty sazbu daně 9 % nebo 19 %, tj. sazbu daně platnou do 31.12.2009. Při vyúčtování zdanitelného plnění k datu jeho uskutečnění, které nastane nejdříve 1.1.2010 a později, se při stanovení základu daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. rozdílu mezi základem daně (celkovou sjednanou částkou) a částkou nebo součtem částek, ze kterých byla daň přiznána ke dni přijetí úplaty (zálohy), použije u úplat přijatých do 31.12.2009 sazba daně 9 nebo 19 %. U úplat přijatých po datu 1.1.2010 použije plátce sazbu daně 10 nebo 20 %.

V případě, kdy částka uskutečněného zdanitelného plnění převýší částku přijatých úplat, ze kterých daň byla přiznána přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, podléhá tento rozdíl sazbě daně platné po 1.1.2010 – tj. buď 10 % nebo 20 %.


Např. takto:
Původní cena rod.domu ZD 4 mil + DPH 9% 360 tis.
Záloha zaplac. 2009 ZD 1 mil + DPH 9%90 tis.
Vyúčt.fa 2010 ZD 1 mil + DPH 9%90 tis.= 1 090 tis.
ZD 3 mil + DPH 10%300 tis.= 3 300 tis.
------------------------------------------------------------
Celkem ZD 4 mil + DPH 390 tis.= 4 390 tis.

U smluv o finančním pronájmu, které byly uzavřeny do 31. prosince 2008 podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2008, a jejichž předmět smlouvy byl předán do užívání nájemci do 31. prosince 2008, se po 1. lednu 2010 uplatní sazba daně platná do 31. prosince 2008.

Cestovní náhrady v roce 2010

Stravné Za každý kalendářní den pracovní cesty v roce 2010 poskytne zaměstnavatel zaměstnanci v neveřejné sféře (podnikatelské) dle § 163/1 stravné nejméně ve výši:
a) 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Náhrady Použije-li zaměstnanec na žádost zaměstnavatele silniční motorové vozidlo, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy je shodná jako v roce 2009:
a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b) 3,90 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
S odkazem na § 158/3 Zákoníku práce se stanoví průměrné ceny za 1 litr pohonných hmot:
Druh pohonných hmot Průměrná cena pohonných hmot (Kč)
Benzin automobilový 91 oktanů 28,50
Benzin automobilový 95 oktanů 28,70
Benzin automobilový 98 oktanů 30,70
Motorová nafta 27,20

Sazby základních náhrad a průměrné ceny PHM platí pro OSVČ a zaměstnance, který použil pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele a cenu PHM nedoložil nákupním dokladem. Pro rok 2009 platila vyhláška MPSV číslo 451/2008 Sb.

Janotův úsporný balíček pro rok 2010

DAŇ Z PŘÍJMŮ

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě se od roku 2010 zvýší z 10.680 Kč (890 Kč/měsíc) na 11.604 Kč (967 Kč/měsíc).
Paušální výdaje (§ 7/7)
příjmy ze zemědělské činnosti a řemeslných živností ... 80 %
příjmy z živností ostatních ... 60 %
příjmy z podnikání ostatní ... 40 % (pro rok 2009 zůstává 60 % schválených v zákoně 289/2009 Sb.)

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Sazby daně (§ 47/1)
Snížená sazba se mění z 9 % na 10 %, základní sazba z 19 % na 20 %.

POJIŠTĚNÍ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Sazby pojistného (§ 7/1) zaměstnavatele v roce 2010 zůstanou na úrovni roku 2009, tzn. 25 % (měla činit 24,1 %).
Zůstává nadále možnost odpočítávat si od odváděného pojistného polovinu vyplacené náhrady mzdy za prvních 14 dnů trvání PN.
Maximální vyměřovací základ (§ 15b) v r. 2010 částka ve výši sedmdesátidvounásobku (dosud čtyřicetiosminásobku) průměrné mzdy.
Slevy na sociálním pojistném (§ 21a) náleží naposledy za prosinec 2009.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Výpočet mateřské (§ 21a) v r. 2010 se počítá do částky první redukční hranice 90 % (dosud 100 %).

Výše nemocenského (§ 29a) za kalendářní den v období v r. 2010 činí 60 % (dosud 60 až 100 % denního vyměřovacího základu).

Výše peněžité pomoci v mateřství (§ 37a) v roce 2010 činí 60 % (dosud 70 %) denního vyměřovacího základu.

Podpůrčí doba u ošetřovného v roce 2010 (§ 40a) činí nejdéle 6 (dosud 9) kalendářních dnů a podle § 40/1/b nejdéle 13 (dosud 16) kalendářních dnů. Podpůrčí doba počíná od čtvrtého (dosud od prvého) dne potřeby ošetřování nebo péče.
Tyto změny se týkají i dávek, u nichž nárok přechází z roku 2009 do roku 2010. Vyplácené dávky se budou k 1.1.2010 přepočítávat.

Zvýšení redukčních hranic pro nemocenské a pro náhradu mzdy:
pro dávky nemoc.poj.: 791,00 -> 1 186,00 -> 2 371,00
pro náhradu mzdy: 138,43 -> 207,55 -> 414,93
Nové redukční hranice platí od 1.1.2010 i pro dávky, na které vznikl nárok před 1.1.2010 a trvá i po 31.12.2009. Dávky, jejichž nárok přechází z roku 2009 do roku 2010, se k 1.1.2010 musí přepočítat i podle nových redukčních hranic.

Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2010
Kalkulačka pro výpočet dávek OSVČ v roce 2010

VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Maximálním vyměřovacím základem (§ 3/15) zaměstnance je částka ve výši sedmdesátidvounásobku (dosud čtyřicetiosminásobku) průměrné mzdy.
Vyměřovací základ osoby, za kterou je plátcem stát (§ 3c) se stanoví ve výši 5.355 Kč (dosud 5.013) na kalendářní měsíc.

Rok 2009

Změny ve zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění od 1.1.2009

Limity pro vznik zaměstnání pro účely zdravotního (ZP), nemocenského (NP) a důchodového pojištění (DP):

Titul ZP NP DP
Členové družstva 2000 N 5900
Společníci a jednatelé s.r.o. A N 5900
DPČ 2000 2000 2000
DPP N N N
Žáci a studenti N N A
Zaměst.malého rozsahu A 2000 5900

Výdajové paušály 2008-2010

Výdajový paušál (% z příjmů)2008/2009/2010

§ 7 odst. 1 písm. a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

80 %/80 %/80%


§ 7 odst. 1 písm. b) příjmy ze živností řemeslných

60 %/80 %/80%

§ 7 odst. 1 písm. b) příjmy ze živností kromě živností řemeslných

50 %/60 %/60%

§ 7 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. a) – d)

40 % /60 %/40%

1.11. 09 se mění se den zaplacení daní FÚ
1.1.10 splatnost ZP

Doposud se za den platby považoval den, kdy platba odešla z účtu poskytovatele platebních služeb. Od listopadu letošního roku však tímto dnem bude den, kdy je platba připsána na účet finančního úřadu. To znamená, že pro řádné zaplacení daní je třeba počítat i s časem, které budou peněžní ústavy potřebovat na převedení příslušné částky. U platby v hotovosti na pokladně finančního úřadu se nic nemění a dnem platby zůstává den převzetí hotovosti.

Stejná změna se promítne do zákona o pojistném na ZP a SP s účinností od 1.1.2010 s tím, že se sjednotí doba lhůty splatnosti ZP se SP, tzn. splatnost bude od 1. do 20. dne následujícího kal. měsíce.

Paušální výdaj na dopravu
= > nevedení knihy jízd


Paušální výdaj na dopravu

FO i PO si budou moci odečíst 5 000 Kč za každé silniční motorové vozidlo měsíčně za každý celý kalendářní měsíc - § 24 odst. 2 písm. zt).

Pokud bude využíváno i pro soukromé účely sníží si základ daně o 4 000 Kč (80 % z 5 000) = krácený paušální výdaj na dopravu. Paušální výdaj na dopravu lze podle přechodných ustanovení uplatnit již pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2009.

Paušální výdaj na dopravu nelze použít v těchto případech:

 • poplatník uplatňuje výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 4. ZDP,
 • vozidlo slouží k dosažení příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 10 ZDP (ostatní příjmy), lze využít u § 7 a § 9
 • vozidlo bylo kdykoliv v daném měsíci přenecháno k užívání jiné osobě nebo
 • se jedná o 4. nebo další vozidlo téhož poplatníka.

Ostatní výdaje spojené s vozidlem:

 • nelze v souladu s ustanovením jako daňový výdaj uplatnit výdaje (náklady) na PHM a parkovné (§ 25 odst. 1 písm. zp) ZDP)
 • u kráceného paušálního výdaje na dopravu 20 % ostatních výdajů (kapaliny, pojištění, opravy…)
 • při odpisování silničního motorového vozidla, u kterého je poplatník povinen uplatnit krácený paušální výdaj na dopravu, se poměrnou částí odpisů rozumí 80 % odpisů (§ 28 o.6)

Paušálního výdaje na dopravu, resp. kráceného paušálního výdaje na dopravu lze využít nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Příklad:
Poplatník fyzická osoba provozuje maloobchod a má jednoho zaměstnance. V roce 2009 má v obchodním majetku dvě osobní vozidla. Prvním vozidlem je starší automobil pořízený v roce 2007 za vstupní cenu 250 000 Kč odpisovaný rovnoměrně. Druhým vozidlem je zcela nový automobil pořízený v únoru 2009 za vstupní cenu 400 000 Kč.

První (starší) vozidlo je využíváno poplatníkem rovněž k soukromým účelům. U obou vozidel se poplatník rozhodl použít paušální výdaj na dopravu. Zároveň má tento poplatník zájem o maximální využití všech položek snižujících základ daně z příjmů.

V rámci daňových výdajů tak poplatník uplatní u staršího automobilu tyto výdaje:

paušální výdaj na dopravu 48 000 Kč (12 × 4 000 Kč) daňový odpis 44 500 Kč (250 000 × 22,25 % a z toho 80 %) výdaje na opravy a údržbu včetně kapalin mimo PHM, pojištění atd. ve výši 80 % z prokázané částky

Zkrácený finanční pronájem

Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle § 30a je daňovým nákladem, pokud doba nájmu u hmotného majetku v 1. skupině trvá 12 měsíců a ve 2. skupině 24 měsíců. Po ukončení nájmu následuje bezprostředně převod vlastnictví a majetek je zahrnut do obchodního majetku nájemce. Ustanovení lze použít na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené od 20.7.2009 do 30.6.2010. Nelze použít na dodatky ke smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřeným do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dále musí jít o majetek, který bude leasingová společnost odpisovat podle § 30a ZDP, pronajímatel bude prvním vlastníkem a musí jej nabýt od 1.1.2009 do 30.6.2010.

Mimořádné odpisy 1.1.09 – 30.6.10

§30a) ZDP

Zkrácení doby odpisování hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. skupině pořízeného od 1.1.2009 a do 30. června 2010.

 • U majetku zařazeného v první skupině může jeho první vlastník odepsat rovnoměrně bez přerušení 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.
 • U majetku zařazeného v druhé skupině může jeho první vlastník odepsat rovnoměrně bez přerušení 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.
 • Odpisy podle odstavců 1 a 2 se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování POČÍNAJE NÁSLEDUJÍCÍM měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 • v případě, kdy je k danému majetku, u něhož jsou uplatňovány mimořádné odpisy, provedeno technické zhodnocení, nezvyšuje toto TZ vstupní cenu majetku. Z hlediska odpisování se chová jako samostatný majetek, který je možné odpisovat pouze rovnoměrně nebo zrychleně v té odpisové skupině, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je TZ provedeno.

Uplatnění mimořádných odpisů je dobrovolné, protože v některých případech nemusí být výhodné.

Mimořádné odpisy lze libovolně kombinovat se standardními zrychlenými či rovnoměrnými odpisy.

Příklad odpis postaru/Mimoř.odpis
Poplatník pořídil a uvedl do užívání zcela nový počítač v prosinci 2008. Vybral si zrychlený způsob odpisování s použitím zvýšeného odpisu v 1. roce odpisování o 10 % vstupní ceny.
Průběh odpisování:
Rok/Pořizovací cena/Odpis/Daňová zůstatková cena
2008/60 000,00/26 000,00/34 000,00
2009/-/22 667,00/11 333,00
2010/-/11 333,00/0,00
Celkem odpis 60 000,00

***************************

Poplatník pořídil a uvedl do užívání zcela nový počítač v lednu 2009. Na konci zdaňovacího období (prosinec 2009) si vybral mimořádný způsob odpisování podle § 30a novely zákona o daních z příjmů.
Průběh odpisování:
Rok/Pořizovací cena/MĚSÍČNÍ odpis/Roční odpis (mimoř.odp.)/Daňová zůstatková cena
2009/60 000,00/5 000,00/55 000,00/5 000,00
2010/-/5 000,00/5 000,00/0,00
2011/-/0,00
Celkem odpis 60 000,00

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 08/09 – 12/10

Slevu bude možné uplatnit u zaměstnanců:
 • zaměstnání mu zakládá účast na nemocenském pojištění a není zaměstnáním malého rozsahu,
 • jedná se o zaměstnání, které od svého vzniku mělo trvat déle než 3 celé kalendářní měsíce,
 • zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc a v jeho průběhu nedošlo k vyrozumění zaměstnance nebo zaměstnavatele o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, nebyla v něm doručena výpověď z pracovního poměru nebo z dohody o pracovní činnosti zaměstnanci nebo zaměstnavateli, ani v něm nebyla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru nebo zrušení dohody a pracovní činnosti,
 • vyměřovací základ zaměstnance je nižší, než 1,15násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Tento 1,15násobek se zaokrouhluje na celou stokorunu nahoru a pro rok 2009 činí 27 100 Kč.
 • Sleva se poskytuje maximální výše 25 % vyměřovacího základu zaměstnance; Př.: VZ 3 000 Kč; sleva se vypočte: (27 100 – 3 000) * 3,3 % = 795,30 Kč; 25 % z vyměřovacího základu 3 000 Kč je 750 Kč. Uplatnit lze v tomto případě slevu pouze do výše maximální slevy, tedy 750 Kč
 • Sleva na pojistném se týká i těch zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci dosáhli nižšího příjmu, než sjednaného, například proto, že v průběhu kalendářního měsíce v něm pobírali náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění, měli neplacené volno, rodičovskou dovolenou apod. a z tohoto důvodu mají nižší vyměřovací základ.
Př: HM/sleva: 20 000/235; 15 000/400; 10 000/565; 8 000/631
Sleva nenáleží od kal.měsíce, v němž:
 • byla doručena výpověď z pracovního poměru, nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci, nebo zaměstnavateli,
 • byla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru, nebo zrušení dohody o pracovní činnosti,
 • byl zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Výše slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance bude činit 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny nahoru (tj. částkou 27 100 Kč) a vyměřovacím základem zaměstnance. Výše slevy na pojistném za jednotlivého zaměstnance bude činit nejvýše 25 % jeho vyměřovacího základu.

Sleva za zaměstnance se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Mimořádná sleva na pojistném

= součet úhrnu slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce od počátku roku 2009 přede dnem účinnosti tohoto zákona (tedy za měsíce leden až červenec 2009).
 • odečte se od pojistného za 8/09
 • Př.: PP trval 1-6/09, nový PP sjednán od 7/09, mzda 10 000,- ->>NENÍ nárok na mimoř. slevu za 1-6/09, protože zaměstnání netrvalo do 31.8.09. Nárok na mimoř.slevu je z nového PP, protože trval aspoň k 31.8., a to JEN. za 7/09. Od 8/09 je nárok na „normální“ sevu za každé jednotlivé kal. měsíce

Dodaňování závazků v daňové evidenci

Zákon č. 2/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2009 upravuje v § 23/3/a/12 ZDP pravidla pro dodaňování polhůtních a promlčených závazků u fyzických osob – poplatníků s příjmy dle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví.

Závazky po splatnosti déle než 36 měsíců v případě poplatníků fyzických osob vedoucích daňovou evidenci se až na výjimky ani v roce 2009 nedodaňují.

Výjimka - u poplatníka, který uplatňuje výdaje skutečné dle § 24 ZDP: závazek byl uplatněn do výdajů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů bez ohledu na platbu (nákup dlouhodobého majetku, u kterého byly uplatněny odpisy nebo leasingu, jehož poměrná část byla uplatněna ve výdajích).

Ministerstvo financí zastává stanovisko, že předmětem případného zvýšení hospodářského výsledku jsou závazky po lhůtě splatnosti včetně DPH.

Zálohy na daň z příjmů v roce 2009

Ministerstvo financí zrušilo povinnost platit zálohy na daň z příjmů splatné v roce 2009. Rozhodnutí se vztahuje pouze na fyzické osoby s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnické osoby, pokud k 1. prosinci 2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců. Při zjišťování počtu zaměstnanců se vychází z údajů z povinné přílohy číslo 1 (Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2008) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2008.

Poplatník nemusí žádat o zrušení záloh, zálohy jsou zrušeny automaticky.

Zálohy lze platit i nadále, platba bude evidována na osobním daňovém účtu poplatníka jako přeplatek.

Odpočet u osobního automobilu pořízeného i pro účely nesouvisející s podnikáním

Pokud plátce použije osobní automobil, u jehož pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, jak pro uskutečnění své ekonomické činnosti, tak i pro účely s ní nesouvisející s ekonomickou činností, má povinnost postupovat podle ustanovení § 72 odst. 5 zákona o DPH, ze kterého vyplývá, že plátce má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomickou činnost.

Pokud však plátce při pořízení osobního automobilu uplatní nárok na odpočet daně v plné výši, považuje se použití osobního automobilu pro soukromou potřebu nebo soukromou potřebu zaměstnanců, popř. obecně pro jiné účely, než je ekonomická činnost, za poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona o DPH a plátce DPH je povinen z této služby přiznávat daň na výstupu v daňovém přiznání za každé zdaňovací období, v němž osobní automobil bude využívat pro tyto účely nesouvisející s jeho ekonomickou činností.

Základ daně plátce stanoví podle ustanovení § 36 odst. 6 zákona o DPH, který byl rovněž novelizován zákonem č. 87/2009 Sb.

Odpočet DPH u osobních automobilů

Novela zákona o DPH k 1. 4. 2009 zrušila dosavadní zákaz odpočtu DPH na vstupu u osobních automobilů.

Pokud byl osobní automobil pořízen do 31. 3. 2009, zákaz odpočtu DPH zakotvený v § 75 odst. 2 31. 3. 2009 dále platí a odpočet nelze uplatnit ani v daňovém přiznání za období po 1. 4. 2009.

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_9599.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_9574.html

Sazby sociálního pojistného v roce 2009 a 2010

2009:

25 % z vyměřovacího základu >určeného jako úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (z toho 2,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti), 21,5 % z vyměřovacího základu určeného jako úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců účastných jen důchodového pojištění.


2010:

24,1 % z vyměřovacího základu určeného jako úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (z toho 1,4 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) NEBO 26 % z vyměřovacího základu určeného jako úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti), jde-li o zaměstnavatele s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců NIŽŠÍM NEŽ 51 zaměstnanců, pokud si zaměstnavatel tuto sazbu sám stanovil na základě oznámení učiněného u okresní správy sociálního zabezpečení; tato sazba 26 % platí však jen pro rok 2010 s tím, že pro další období stanoví tuto sazbu vláda nařízením, 21,5 % z vyměřovacího základu určeného jako úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců účastných jen důchodového pojištění.

Možnost volby sazby pojistného od roku 2010 závisí na úvaze zaměstnavatele, co pro něho bude výhodnější, zda stanovit pojistné na nemocenské pojištění v nižší sazbě (1,4 %), avšak bez refundace náhrady mzdy v období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, nebo zda stanovit pojistné na nemocenské pojištění ve vyšší sazbě (3,3 %), avšak s refundací poloviny vyplacené náhrady mzdy; pro vyšší sazbu pojistného na nemocenské pojištění se budou rozhodovat zaměstnavatelé s vysokou mírou dočasné pracovní neschopnosti.

Při stanovení odvodu pojistného se uplatňují jen celkové (úhrnné) sazby a další členění se již neuplatňuje, tj. zaměstnavatel zvlášť neuvádí, kolik odvádí na nemocenské pojištění, na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti. Za podmínek stanovených v § 21 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti může okresní správa sociálního zabezpečení uložit zaměstnavateli přirážku k pojistnému až do výše 5 % z vyměřovacího základu.

Rok 2008

Novela zákona o dani silniční

Snížení sazby daně – první registrace vozidel (§ 6/6)uplatní se už pro rok 2008!!!

 • o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a
 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Dřívější osvobození podle emisní třídy EURO je nahrazeno osvobozením podle stáří auta a bude se týkat i osobních automobilů.

Snížení sazby daně – dovezená vozidla (§ 6/7) - uplatní se už pro rok 2008!!!

U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně podle odstavce 6 potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky.

Zvýšení sazby daně – stará vozidla (§ 6/8)

U vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně zvyšuje o 25 % (dříve 15 %).

Snížení sazby daně – vozidla 3.5 až 12 t (§ 6/9)

Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně podle snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3.5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání – subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, – fyzickými osobami.

Snížení sazby daně – vozidla nad 12 t (§ 6/10)

Sazba daně se snižuje o 48 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun , za podmínek uvedených v odstavci 9.

Placení záloh (§ 10/6)

Poplatník daně, je-li provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9, platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.

Přechodné ustanovení

Použije se poprvé za zdaňovací období roku 2009 s výjimkou ustanovení § 6 odst. 6 a 7 , která se použijí poprvé za zdaňovací období roku 2008 .

Účinnost

Tento zákon nabude účinnosti dnem jeho vyhlášení (4.7.2008).

První tři dny nemoci

Karenční doba (zavedená 1. ledna 2008), což znamenalo neposkytování během prvních tří nemocenských dávek se ruší! Rozhodl o tom Ústavní soud.

Nemocenské bude počínaje 30. červnem 2008 poskytováno i v době prvních tří kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. To platí jak pro zaměstnance v pracovním poměru a další osoby účastné nemocenského pojištění na základě zákona č. 54/1956 Sb., tak pro osoby samostatně výdělečně činné účastné nemocenského pojištění na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Výše nemocenského za kalendářní den se bude stanovovat podle § 17 odst. 2 písm. a) zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, tj. bude činit 60 % denního vyměřovacího základu od 1. do 30. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti:
 • 1. 1. až 29. 6. 2008 ... 0 % (zákon 261/2007 Sb.)
 • 30. 6. až 31. 8. 2008 ... 60 % vyměřovacího základu (nález ÚS)
 • 1. 9. až 31. 12. 2008 ... 25 % vyměřovacího základu (vládní návrh)
 • od 1. 1. 2009 ... 0 % za první tři pracovní dny (zákony 187 a 189/2006 Sb.)
Podrobně na serveru MPSV

DPH ve výstavbě

Na stránkách České daňové správy jsou nejčastější dotazy k DPH ve výstavbě po 1. 1. 2008: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_8681.html

Novelizace živnostenského zákona od 1.7.2008

Od 1. července budou mít živnostníci usnadněný život se zakládáním živnosti, s jejím provozováním, přerušením i zrušením - sníží a zjednoduší se administrativní zátěž podnikatelů, urychlí se proces vzniku živnostenských oprávnění a usnadní vstup do podnikání mladým a začínajícím podnikatelům.

 • udělení živnostenského oprávnění - registračního formuláře se zjednoduší z 21 stran na strany 2 , živnost. listy a koncesní listiny se nahradí výpisem ze živnostenského rejstříku. Průkazy živnostenského oprávnění se nahradí jediným dokumentem, a to výpisem ze živnostenského rejstříku.
 • oznamovací povinnost - redukci oznamovací povinnosti ze strany podnikatelů vůči živnostenským úřadům. Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se bude týkat jen takových změn, které nejsou živnostenské úřady schopny získat jiným způsobem (např. z obchodního rejstříku).
 • přerušení a zrušení živnosti – možnost přerušit provozování živnosti na neomezenou dobu
 • regulace jednotlivých činností - snižuje se celkový počet činností, které budou podléhat regulaci v podobě řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností. této situaci máte dvě možnosti, jak naložit se svým živnostenským listem, můžete

Daň z příjmu FO

Od roku 2008 nás čekají velké změny v daňové problematice – viz schválená Reforma veřejných financí.

Byl ZRUŠEN minimální základ daně a společné zdanění manželů.

Další změnou je sjednocení daňové sazby na fixních 15% pro všechny fyzické osoby (dosud 12% - 32% podle výše záladu daně ). V roce 2009 bude daň jen 12,5%.

Výpočet daně z příjmu bude nově vycházet z tzv. „superhrubé mzdy“. „Superhrubá mzda“ je hrubá mzda navýšená o 35%.

Slevy na dani z příjmu v roce 2008 (ročně)

na poplatníka 24 840 Kč
na dítě 10 680 Kč
na dítě ZTP/P 21 360 Kč
na vyživovaného partnera 24 840 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P 49 680 Kč
na ZTP/P poplatníka 16 140 Kč
na plný invalidní důchod 5 040 Kč
na částečný invalidní důchod 2 520 Kč
na studenta 4 020 Kč

Odpočitatelné položky od základu daně

 • hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
 • Zaplaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
 • Příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
 • Pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Daňové přiznání se podává do 31. 3. 2009 (při odkladu daně daňovým poradcem do 30. 6. 2009).

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.1.2008 zálohy minimálně ve výši 1.456 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání se zálohy platit nemusí vůbec, pokud se ale očekává zisk, je vhodné zálohy platit průběžně.

Sociální pojištění (důchodové a nemocenské)

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy na důchodové pojištění minimálně ve výši 1.596 Kč. Pokud je přihlášena i k nemocenskému pojištění, pak navíc 238 Kč. Platba záloh je povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

Celkové sociální pojištění, včetně nemocenského, činí pro rok 2008 celkem 1.834 Kč (1.596 Kč + 238 Kč).

Nemocenské je dobrovolné, minimálně se platí 238 Kč (hlavní činnost) nebo 95 Kč (vedlejší činnost) měsíčně.

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou výjimkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2007 zisku 48.334 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) a také:

 • v zaměstnání výdělek alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1.1.daného roku (pro rok 2007 12x 8.000 Kč= 96.000 Kč)
 • vojenská služba v ozbrojených silách ČR (pokud nejste voják z povolání) nebo civilní služba
 • vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce

platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 639 Kč. Záloha je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2007, které se podává do 30.4.2008.

Daň z příjmu PO

 • sazba daně pro právnické osoby se snižuje v roce 2008 na 21%
 • v roce 2009 na 20%
 • v roce 2010 na 19%

Optimalizace letošních přeplatků pojištění

Vrácený přeplatek zdrav. a soc. pojištění je zdanitelným příjmem v roce 2008. Zdanění přeplatku se vyhnete, když při vyplňování Přehledů pro VZP/OSSZ nepožádáte o vrácení přeplatku, ale necháte ho převést na úhradu záloh za rok 2008.

Změna v odpisových skupinách

Odpisová skupina 1a, do které byly do konce roku 2007 zařazeny osobní automobily (doba odpisování 4 roky), se ruší. Počínaje 1. 1. 2008 se auta přeřazují do odpisové skupiny 2 (doba odpisování 5 let). Přeřazení se týká i automobilů pořízených do 31. 12. 2007.

Zrušení maximální vstupní ceny

Dochází ke zrušení maximální vstupní ceny pro osobní automobily, která činila 1.500.000 Kč. Podle přechodného ustanovení se auta, která byla zaevidována do 31. 12. 2007 odpisují ze vstupní ceny stanovené podle ZDP platného do 31. 12. 2007, a to až do doby jejich vyřazení z majetku. a

Náhrady jízdních výdajů u zaměstnance a u podnikatele

  NÁHRADY ZAMĚSTNANCE        NÁKLADY PODNIKATELE
                                                                                                                                                                                ----------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                Použití:             Použití:
                                                                                                                                                                                Při služebních cestách s "nefi-  Při cestách vlastním vozidlem
                                                                                                                                                                                remním" autem (zpravidla     nezahrnutým do obchodního majetku
                                                                                                                                                                                vlastním).            poplatníka nebo vozidlem bezplatně
                                                                                                                                                                                vypůjčeným.

                                                                                                                                                                                Platí: Pro rok 2008.       Platí: Pro rok 2007. Pro rok 2008
                                                                                                                                                                                bude stanoveno v lednu 2009.

                                                                                                                                                                                Náhrady:             Náhrady:
                                                                                                                                                                                Neprokáže-li zaměstnanec skuteč- Nedoloží-li poplatník vyšší ceny
                                                                                                                                                                                nou cenu PHM, použijí se ceny:  PHM, použije tyto průměrné náhrady:
                                                                                                                                                                                ----------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                benzin 91 oktanů    30.60 Kč  Speciál  BA-91      29.37 Kč
                                                                                                                                                                                benzin 95 oktanů    30.90 Kč  Normal   BA-91      29.29 Kč
                                                                                                                                                                                benzin 98 oktanů    33.10 Kč  Natural BA-95       29.72 Kč
                                                                                                                                                                                motorová nafta     31.20 Kč  Super plus BA-98      32.47 Kč
                                                                                                                                                                                nafta           28.76 Kč
                                                                                                                                                                                ----------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                 Základní náhrada za 1 km jízdy 
NÁHRADY ZAMĚSTNANCE NÁKLADY PODNIKATELE ---------------------------------------------------------------------- Zdroj: Zdroj: Zákoník práce č.262/2006 Sb. Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. § 157/4,5 § 24/2k3, § 6/7a Vyhláška MPSV č.357/2007 Sb. Použití: Použití: Při služebních cestách s "nefi- Při cestách vlastním vozidlem remním" autem (zpravidla nezahrnutým do obchodního majetku vlastním). poplatníka. Platí: Pro rok 2008. Platí: Pro roky 2007-2008. Sazby: Sazby: 2007 2008 ---------------------------------------------------------------------- motorka 1.10 Kč motorka 1.00 1.10 osobní auto 4.10 Kč osobní auto 3.80 4.10 nákladní auto 8.20 Kč nákladní auto 3.80 4.10 autobus 8.20 Kč autobus 3.80 4.10 ----------------------------------------------------------------------

Rozdíly při výpočtu mzdy 2007 a 2008

základ daně (zaokrouhluje se na stovky nahoru)

2007 = hrubá mzda – zdravotní a sociální pojištění zaměstnance
2008 = hrubá mzda + zdravotní a sociální pojištění zaměstnavatele

daň

2007 ... sazba podle tabulek od 12 do 32 %
2008 ... jednotná sazba 15 %

sleva základní

2007 ... roční 7.200, měsíční 600
2008 ... roční 24.840, měsíční 2.070

zvýhodnění na dítě

2007 ... roční 6.000, měsíční 500
2008 ... roční 10.680, měsíční 890

Firemní auto pro soukr.účely v roce 2008 - 1 % vstupní ceny vozu

Bezplatné poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely podléhá na straně zaměstnance zdanění podle § 6 odst. 6 ZDP. Jedná se o nepeněžní příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Nově od 1. 1. 2008 se tento nepeněžní příjem zahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální pojištění a na všeobecné zdravotní pojištění..

DPH v roce 2008

 • došlo ke zvýší snížené sazby daně z 5% na 9% (podraží potraviny, léky, knihy…)
 • jsou nově vymezeny podmínky pro uplatnění snížené sazby daně u sociálního bydlení

Rok 2007

Daň z příjmu FO

Daňové přiznání se podává do 31. 3. 2008 (při odkladu daně daňovým poradcem do 30. 6. 2008).

Minimální základ daně v roce 2007 činí 120 800 Kč a nevztahuje se na tyto poplatníky:
 • starobní, plně nebo částečně invalidní důchodce (i po část roku) nebo „soustavný student“ do 26 let
 • pobírající rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o osobu blízkou či jinou dle zvláštního předpisu (i po část roku)
 • v 1. a 2. zdaňovacím období po zahájení podnikání
 • jejichž celkové příjmy jsou vyšší než minimální základ daně (podnikání je jen „přivýdělkem“ k zaměstnání)
 • s příjem ze zemědělské a lesní činnosti
Odpočitatelné položky od základu daně:
 • hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
 • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
 • příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
 • pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.
Roční slevy na dani z příjmu v roce 2007:
na poplatníka 7 200 Kč
na dítě 6 000 Kč
na dítě ZTP/P 12 000 Kč
na vyživovaného partnera 4 200 Kč
na vyživovaného partnera ZTP/P 8 400 Kč
na ZTP/P poplatníka 9 000 Kč
na plný invalidní důchod 3 000 Kč
na částečný invalidní důchod 1 500 Kč
na studenta 2 400 Kč

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy nejpozději k 8. následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1.1.2007 zálohy minimálně ve výši 1.360 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání se zálohy platit nemusí vůbec, pokud se ale očekává zisk, je vhodné zálohy platit průběžně.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do 30.4. po podaní daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.

Sociální pojištění (důchodové a nemocenské)

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy na důchodové pojištění minimálně ve výši 1.491 Kč. Pokud je přihlášena i k nemocenskému pojištění, pak navíc 222 Kč .

Celkové sociální pojištění, včetně nemocenského, činí pro rok 2007 celkem 1713 Kč (222 Kč + 1.491 Kč).

Nemocenské je dobrovolné, minimálně se platí 222 Kč (hlavní činnost) nebo 89 Kč (vedlejší činnost) měsíčně.

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou výjimkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2006 zisku 45.200 Kč. Pro rok 2007 je hranice zisku 48.334 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání…) a také:

 • v zaměstnání výdělek alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1.1.daného roku (pro rok 2007 12x 8.000 Kč= 96.000 Kč)
 • vojenská služba v ozbrojených silách ČR (pokud nejste voják z povolání) nebo civilní služba
 • vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce

platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 597 Kč. Záloha je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2006, které se podává do 30.4.2007. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2006 ve ztrátě.). Není nutné platit zálohy.